ပန္းေတာင္းၿမိဳ့နယ္ ဆင္တဲေက်းရြာမွာ ေရွးေဟာင္း ေၾကးဘုရား ဆင္းတုေတာ္မ်ား တူးေဖာ္ေတြ႔ရိွျခင္း

ဘုရားပ်က္အတြင္းသို့ ေႁမြတစ္ေကာင္ ဝင္သြားသျဖင့္ လိုက္လံတူးေဖာ္ၾကည့္ရာ 27.7.2020 ယေန႔နံနက္ ၁၀ နာရီအခ်ိန္ခန္႔ ပန္းေတာင္းၿမိဳ့နယ္ ဆင္တဲေက်းရြာ (က)ရပ္ကြက္ အိမ္အမွတ္(က.၅) ဦးစိုးနိုင္(ကစစ.၁၆) ေနအိမ္ေနာက္ဖက္

ျမစ္ကမ္းအနီးေရွးေဟာင္းဘုရားပ်က္အတြင္းမွ ဌာပနာ ေၾကးဆင္းတု အေကာင္း ၄၆ ဆူ၊အပ်က္ ၄ ဆူ၊ဌာပနာၾကဳတ္ေစတီပုံ ေၾကး ၁ ဆူ၊ေၾကး အပ်က္ ၄ ဆူ ေတြ႕ရွိေၾကာင္း၊ယေန႔နံနက္ ၁၀ နာရီအခ်ိန္ခန္႔က ဘုရားပ်က္အတြင္းသို့ ေႁမြတစ္ေကာင္ ဝင္သြား သျဖင့္ လိုက္လံတူးေဖၚရာမွ ဘုရားမ်ားေတြ႕ရွိရေၾကာင္း သိရွိရသျဖင့္ အမ်ားသူငါဖူးျမင္ ၾကည္ညိဳနိုင္ၾကေစရန္ ရည္ရြယ္တင္ျပလိုက္ရပါသည္။

ဘုရားပ်က္အတြင္းသို့ ေႁမြတစ္ေကာင္ ဝင္သြားသျဖင့္ လိုက္လံတူးေဖာ္ၾကည့္ရာ 27.7.2020 ယေန႔နံနက္ ၁၀ နာရီအခ်ိန္ခန္႔ ပန္းေတာင္းၿမိဳ့နယ္ ဆင္တဲေက်းရြာ (က)ရပ္ကြက္ အိမ္အမွတ္(က.၅) ဦးစိုးနိုင္(ကစစ.၁၆) ေနအိမ္ေနာက္ဖက္

ျမစ္ကမ္းအနီးေရွးေဟာင္းဘုရားပ်က္အတြင္းမွ ဌာပနာ ေၾကးဆင္းတု အေကာင္း ၄၆ ဆူ၊အပ်က္ ၄ ဆူ၊ဌာပနာၾကဳတ္ေစတီပုံ ေၾကး ၁ ဆူ၊ေၾကး အပ်က္ ၄ ဆူ ေတြ႕ရွိေၾကာင္း၊ယေန႔နံနက္ ၁၀ နာရီအခ်ိန္ခန္႔က ဘုရားပ်က္အတြင္းသို့ ေႁမြတစ္ေကာင္ ဝင္သြား သျဖင့္ လိုက္လံတူးေဖၚရာမွ ဘုရားမ်ားေတြ႕ရွိရေၾကာင္း သိရွိရသျဖင့္ အမ်ားသူငါဖူးျမင္ ၾကည္ညိဳနိုင္ၾကေစရန္ ရည္ရြယ္တင္ျပလိုက္ရပါသည္။

ဘုရားပ်က္အတြင္းသို့ ေႁမြတစ္ေကာင္ ဝင္သြားသျဖင့္ လိုက္လံတူးေဖာ္ၾကည့္ရာ 27.7.2020 ယေန႔နံနက္ ၁၀ နာရီအခ်ိန္ခန္႔ ပန္းေတာင္းၿမိဳ့နယ္ ဆင္တဲေက်းရြာ (က)ရပ္ကြက္ အိမ္အမွတ္(က.၅) ဦးစိုးနိုင္(ကစစ.၁၆) ေနအိမ္ေနာက္ဖက္

ျမစ္ကမ္းအနီးေရွးေဟာင္းဘုရားပ်က္အတြင္းမွ ဌာပနာ ေၾကးဆင္းတု အေကာင္း ၄၆ ဆူ၊အပ်က္ ၄ ဆူ၊ဌာပနာၾကဳတ္ေစတီပုံ ေၾကး ၁ ဆူ၊ေၾကး အပ်က္ ၄ ဆူ ေတြ႕ရွိေၾကာင္း၊ယေန႔နံနက္ ၁၀ နာရီအခ်ိန္ခန္႔က ဘုရားပ်က္အတြင္းသို့ ေႁမြတစ္ေကာင္ ဝင္သြား သျဖင့္ လိုက္လံတူးေဖၚရာမွ ဘုရားမ်ားေတြ႕ရွိရေၾကာင္း သိရွိရသျဖင့္ အမ်ားသူငါဖူးျမင္ ၾကည္ညိဳနိုင္ၾကေစရန္ ရည္ရြယ္တင္ျပလိုက္ရပါသည္။ source – စစ္ရင္ေသြး (ပန္းေတာင္း)

(Visited 12 times, 1 visits today)