ဇူလွိုင္ ၃၁ ရက္ေန႔မွ စၿပီး အစိုးရ ရိုးပိတ္ရက္ ၄ ရက္ဆက္တိုက္ ပိတ္မည္

ဇူလွိုင္ ၃၁ ရက္ေန႔မွ စၿပီး အစိုးရ ရိုးပိတ္ရက္ ၄ ရက္ဆက္တိုက္ ပိတ္မည္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕႐ုံးမွ အမိန္႔‌ေၾကာ္ျငာစာ

အမွတ္(၆၅/၂၀၂၀) အား ယေန႔ရက္စြဲျဖင့္ထုတ္ျပန္ (“အီဒုလ္အႆြဟာ(ကုရ္ဘာနီအီးဒ္)ေန႔”သည္ အစိုးရ႐ုံးပိတ္ရက္ႏွင့္ တိုက္ဆိုင္ေနသည့္အတြက္ အစားထိုးျဖည့္စြက္အလုပ္ပိတ္ရက္အျဖစ္ ဇူလိုင္လ ၃၁ ရက္ႏွင့္ ၾသဂုတ္လ ၁ ရက္ေန႔တို့အား အမ်ားျပည္သူတို့၏ အလုပ္ပိတ္ရက္ သတ္မွတ္ေၾကညာ) ယခု သတင္းကို ( MRTV ) စာမ်က္ႏွာမွ တစ္ဆင့္ ျပန္လည္ မၽွေဝ တင္ဆက္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ဇူလွိုင္ ၃၁ ရက္ေန႔မွ စၿပီး အစိုးရ ရိုးပိတ္ရက္ ၄ ရက္ဆက္တိုက္ ပိတ္မည္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕႐ုံးမွ အမိန္႔‌ေၾကာ္ျငာစာ

အမွတ္(၆၅/၂၀၂၀) အား ယေန႔ရက္စြဲျဖင့္ထုတ္ျပန္ (“အီဒုလ္အႆြဟာ(ကုရ္ဘာနီအီးဒ္)ေန႔”သည္ အစိုးရ႐ုံးပိတ္ရက္ႏွင့္ တိုက္ဆိုင္ေနသည့္အတြက္ အစားထိုးျဖည့္စြက္အလုပ္ပိတ္ရက္အျဖစ္ ဇူလိုင္လ ၃၁ ရက္ႏွင့္ ၾသဂုတ္လ ၁ ရက္ေန႔တို့အား အမ်ားျပည္သူတို့၏ အလုပ္ပိတ္ရက္ သတ္မွတ္ေၾကညာ) ယခု သတင္းကို ( MRTV ) စာမ်က္ႏွာမွ တစ္ဆင့္ ျပန္လည္ မၽွေဝ တင္ဆက္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ဇူလွိုင္ ၃၁ ရက္ေန႔မွ စၿပီး အစိုးရ ရိုးပိတ္ရက္ ၄ ရက္ဆက္တိုက္ ပိတ္မည္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕႐ုံးမွ အမိန္႔‌ေၾကာ္ျငာစာ

အမွတ္(၆၅/၂၀၂၀) အား ယေန႔ရက္စြဲျဖင့္ထုတ္ျပန္ (“အီဒုလ္အႆြဟာ(ကုရ္ဘာနီအီးဒ္)ေန႔”သည္ အစိုးရ႐ုံးပိတ္ရက္ႏွင့္ တိုက္ဆိုင္ေနသည့္အတြက္ အစားထိုးျဖည့္စြက္အလုပ္ပိတ္ရက္အျဖစ္ ဇူလိုင္လ ၃၁ ရက္ႏွင့္ ၾသဂုတ္လ ၁ ရက္ေန႔တို့အား အမ်ားျပည္သူတို့၏ အလုပ္ပိတ္ရက္ သတ္မွတ္ေၾကညာ) ယခု သတင္းကို ( MRTV ) စာမ်က္ႏွာမွ တစ္ဆင့္ ျပန္လည္ မၽွေဝ တင္ဆက္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ရုပ္သံ ျကည့္ရန္