ယေန႕နံနက္ ၅ နာရီ ဝန္းက်င္ခန႔္က ေရနီတံတားေကြ႕ ကားႏွစ္စီး တိုက္မိၿပီး မီးေလာင္မႉ႕ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ ပုံရိပ္မ်ား

ယေန႕နံနက္ ၅ နာရီ ဝန္းက်င္ခန႔္က ေရနီတံတားေကြ႕ ကားႏွစ္စီး တိုက္မိၿပီး မီးေလာင္မႉ႕ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ ပုံရိပ္မ်ား

29*6*2020 မနက္ ၅ နာရီ ဝန္းက်င္ခန႔္က ေရနီ တံတားေကြ႕ ကားႏွစ္စီး တိုက္မိၿပီး မီးေလာင္မႉ႕စတင္ျဖစ္ပြားၿပီး ယခု ၅နာရီ ၄၀ ခန႔္တြင္ မီးၫြန႔္က်ိဴး ၿငိမ္းသတ္ နိုင္ခဲ့ပါသည္။

ပတ္ဝန္းက်င္က ဆိုင္ခန္းအနည္းငယ္ မီးထဲပါဝင္သြား ခဲ့ပါသည္။ တံတားေအာက္ လူတစ္ဦးေသ ဆုံး ခဲ့ပါသည္။ ပ်က္စီးမႉ႕စီစစ္ဆဲပါ။ 29 6 2020 မနက္ ၅နာရီဝန္းက်င္ YeniThar #cd Soe Myat Lwin

ယေန႕နံနက္ ၅ နာရီ ဝန္းက်င္ခန႔္က ေရနီတံတားေကြ႕ ကားႏွစ္စီး တိုက္မိၿပီး မီးေလာင္မႉ႕ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ ပုံရိပ္မ်ား

29*6*2020 မနက္ ၅ နာရီ ဝန္းက်င္ခန႔္က ေရနီ တံတားေကြ႕ ကားႏွစ္စီး တိုက္မိၿပီး မီးေလာင္မႉ႕စတင္ျဖစ္ပြားၿပီး ယခု ၅နာရီ ၄၀ ခန႔္တြင္ မီးၫြန႔္က်ိဴး ၿငိမ္းသတ္ နိုင္ခဲ့ပါသည္။

ပတ္ဝန္းက်င္က ဆိုင္ခန္းအနည္းငယ္ မီးထဲပါဝင္သြား ခဲ့ပါသည္။ တံတားေအာက္ လူတစ္ဦးေသ ဆုံး ခဲ့ပါသည္။ ပ်က္စီးမႉ႕စီစစ္ဆဲပါ။ 29 6 2020 မနက္ ၅နာရီဝန္းက်င္ YeniThar #cd Soe Myat Lwin

ယေန႕နံနက္ ၅ နာရီ ဝန္းက်င္ခန႔္က ေရနီတံတားေကြ႕ ကားႏွစ္စီး တိုက္မိၿပီး မီးေလာင္မႉ႕ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ ပုံရိပ္မ်ား

29*6*2020 မနက္ ၅ နာရီ ဝန္းက်င္ခန႔္က ေရနီ တံတားေကြ႕ ကားႏွစ္စီး တိုက္မိၿပီး မီးေလာင္မႉ႕စတင္ျဖစ္ပြားၿပီး ယခု ၅နာရီ ၄၀ ခန႔္တြင္ မီးၫြန႔္က်ိဴး ၿငိမ္းသတ္ နိုင္ခဲ့ပါသည္။

ပတ္ဝန္းက်င္က ဆိုင္ခန္းအနည္းငယ္ မီးထဲပါဝင္သြား ခဲ့ပါသည္။ တံတားေအာက္ လူတစ္ဦးေသ ဆုံး ခဲ့ပါသည္။ ပ်က္စီးမႉ႕စီစစ္ဆဲပါ။ 29 6 2020 မနက္ ၅နာရီဝန္းက်င္ YeniThar #cd Soe Myat Lwin