ဦးခ်စ္ေမာင္ လမ္းေပၚက ABC ဆိုင္ ဓားျပတိုက္ခံရၿပီး ဓားျပက ၄ ႏွစ္ကေလးကို ထိုးႀကိတ္သြားတဲ့ ျဖစ္စဥ္

ဦးခ်စ္ေမာင္ လမ္းေပၚက ABC ဆိုင္ ဓားျပတိုက္ခံရၿပီး ဓားျပက ၄ ႏွစ္ကေလးကို ထိုးႀကိတ္သြားတဲ့ ျဖစ္စဥ္

ယခု သတင္းကို ( Aye thandar Myint ) စာမ်က္ႏွာ မွ တစ္ဆင့္ ျပန္လည္ မွ်ေဝ တင္ဆက္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္

ဦးခ်စ္ေမာင္ လမ္းေပၚက ABC ဆိုင္ ဓားျပတိုက္ခံရၿပီး ၄ ႏွစ္ကေလးကို ထိုးႀကိတ္သြားတဲ့ ျဖစ္စဥ္

မေန႕က 19.6.2020 ဦးခ်စ္ေမာင္လမ္းေပၚရွိ abc ဆိုင္ ဓားျမ အတိုက္ခံရ ခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ဓားျမထြက္ေျပးရင္း ဆိုင္ဝန္ထမ္းမွ လိုက္ဆြဲၿပီး အျပန္အလွန္ထိုးႀကိတ္ရင္းလမ္းေပၚျဖတ္လာတဲ့ (၄)ႏွစ္အ႐ြယ္ ကေလးမ်က္ႏွာအထိုးခံခဲ့ရပါတယ္…ေနာက္ဆက္တြဲ သတင္း – ဓားျပကို ဖမ္းမိသြားၿပီး ဟုသိရပါတယ္။ Aye thandar Myint

ဦးခ်စ္ေမာင္ လမ္းေပၚက ABC ဆိုင္ ဓားျပတိုက္ခံရၿပီး ဓားျပက ၄ ႏွစ္ကေလးကို ထိုးႀကိတ္သြားတဲ့ ျဖစ္စဥ္

ယခု သတင္းကို ( Aye thandar Myint ) စာမ်က္ႏွာ မွ တစ္ဆင့္ ျပန္လည္ မွ်ေဝ တင္ဆက္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္

ဦးခ်စ္ေမာင္ လမ္းေပၚက ABC ဆိုင္ ဓားျပတိုက္ခံရၿပီး ၄ ႏွစ္ကေလးကို ထိုးႀကိတ္သြားတဲ့ ျဖစ္စဥ္

မေန႕က 19.6.2020 ဦးခ်စ္ေမာင္လမ္းေပၚရွိ abc ဆိုင္ ဓားျမ အတိုက္ခံရ ခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ဓားျမထြက္ေျပးရင္း ဆိုင္ဝန္ထမ္းမွ လိုက္ဆြဲၿပီး အျပန္အလွန္ထိုးႀကိတ္ရင္းလမ္းေပၚျဖတ္လာတဲ့ (၄)ႏွစ္အ႐ြယ္ ကေလးမ်က္ႏွာအထိုးခံခဲ့ရပါတယ္…ေနာက္ဆက္တြဲ သတင္း – ဓားျပကို ဖမ္းမိသြားၿပီး ဟုသိရပါတယ္။ Aye thandar Myint

ဦးခ်စ္ေမာင္ လမ္းေပၚက ABC ဆိုင္ ဓားျပတိုက္ခံရၿပီး ဓားျပက ၄ ႏွစ္ကေလးကို ထိုးႀကိတ္သြားတဲ့ ျဖစ္စဥ္

ယခု သတင္းကို ( Aye thandar Myint ) စာမ်က္ႏွာ မွ တစ္ဆင့္ ျပန္လည္ မွ်ေဝ တင္ဆက္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္

ဦးခ်စ္ေမာင္ လမ္းေပၚက ABC ဆိုင္ ဓားျပတိုက္ခံရၿပီး ၄ ႏွစ္ကေလးကို ထိုးႀကိတ္သြားတဲ့ ျဖစ္စဥ္

မေန႕က 19.6.2020 ဦးခ်စ္ေမာင္လမ္းေပၚရွိ abc ဆိုင္ ဓားျမ အတိုက္ခံရ ခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ဓားျမထြက္ေျပးရင္း ဆိုင္ဝန္ထမ္းမွ လိုက္ဆြဲၿပီး အျပန္အလွန္ထိုးႀကိတ္ရင္းလမ္းေပၚျဖတ္လာတဲ့ (၄)ႏွစ္အ႐ြယ္ ကေလးမ်က္ႏွာအထိုးခံခဲ့ရပါတယ္…ေနာက္ဆက္တြဲ သတင္း – ဓားျပကို ဖမ္းမိသြားၿပီး ဟုသိရပါတယ္။ Aye thandar Myint

(Visited 23 times, 1 visits today)