အိမ္မွ ထြက္လာေသာ (၇) ႏွစ္အ႐ြယ္ ကေလးမတစ္ဦးကို ေမွာ္ဘီ ကိုးလုံးကြင္း စာသင္တိုက္တြင္ေစာင့္ေရွာက္ထား သျဖင့္ မိဘေဆြမ်ိဳးမ်ား သိနိုင္ေအာင္ share ေပးျခင္းနဲ႕ ကူညီၾကပါ

အိမ္မွ ထြက္လာေသာ (၇) ႏွစ္အ႐ြယ္ ကေလးမတစ္ဦးကို ေမွာ္ဘီ ကိုးလုံးကြင္း စာသင္တိုက္တြင္ေစာင့္ေရွာက္ထား သျဖင့္ မိဘေဆြမ်ိဳးမ်ား သိနိုင္ေအာင္ share ေပးျခင္းနဲ႕ ကူညီၾကပါ

ကေလးငယ္ တစ္ဦး ေစာင့္ေရွာက္ထား။ အိမ္မွ ထြက္လာေသာ အသက္(၇) ႏွစ္အ႐ြယ္ ကေလးမတစ္ဦးကို ေမွာ္ဘီ ကိုးလုံးကြင္း စာသင္တိုက္တြင္ ေစာင့္ေရွာက္ ထားပါသည္။

ထို ကေလးမ ႏွင့္အတူ မွတ္ပုံတင္တစ္ခု အျခားေသာ ပစၥည္းမ်ားပါ ပါရွိပါသည္။ မိဘေဆြမ်ိဳးမ်ား ကိုးလုံးကြင္း တိုးဂိတ္အနီးရွိ ကိုးလုံးကြင္း ပရိယတၱိ စာသင္တိုက္ ေက်ာင္းထိုင္ ဆရာေတာ္ထံ ဆက္သြယ္ေပးပါရန္။ ထပ္ဆင့္ share ေပးပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံပါသည္။

ဆရာေတာ္ ဦးေဃာသိတ …09698819997 (credit .ပေဒသာ)

အိမ္မွ ထြက္လာေသာ (၇) ႏွစ္အ႐ြယ္ ကေလးမတစ္ဦးကို ေမွာ္ဘီ ကိုးလုံးကြင္း စာသင္တိုက္တြင္ေစာင့္ေရွာက္ထား သျဖင့္ မိဘေဆြမ်ိဳးမ်ား သိနိုင္ေအာင္ share ေပးျခင္းနဲ႕ ကူညီၾကပါ

ကေလးငယ္ တစ္ဦး ေစာင့္ေရွာက္ထား။ အိမ္မွ ထြက္လာေသာ အသက္(၇) ႏွစ္အ႐ြယ္ ကေလးမတစ္ဦးကို ေမွာ္ဘီ ကိုးလုံးကြင္း စာသင္တိုက္တြင္ ေစာင့္ေရွာက္ ထားပါသည္။

ထို ကေလးမ ႏွင့္အတူ မွတ္ပုံတင္တစ္ခု အျခားေသာ ပစၥည္းမ်ားပါ ပါရွိပါသည္။ မိဘေဆြမ်ိဳးမ်ား ကိုးလုံးကြင္း တိုးဂိတ္အနီးရွိ ကိုးလုံးကြင္း ပရိယတၱိ စာသင္တိုက္ ေက်ာင္းထိုင္ ဆရာေတာ္ထံ ဆက္သြယ္ေပးပါရန္။ ထပ္ဆင့္ share ေပးပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံပါသည္။

ဆရာေတာ္ ဦးေဃာသိတ …09698819997 (credit .ပေဒသာ)

အိမ္မွ ထြက္လာေသာ (၇) ႏွစ္အ႐ြယ္ ကေလးမတစ္ဦးကို ေမွာ္ဘီ ကိုးလုံးကြင္း စာသင္တိုက္တြင္ေစာင့္ေရွာက္ထား သျဖင့္ မိဘေဆြမ်ိဳးမ်ား သိနိုင္ေအာင္ share ေပးျခင္းနဲ႕ ကူညီၾကပါ

ကေလးငယ္ တစ္ဦး ေစာင့္ေရွာက္ထား။ အိမ္မွ ထြက္လာေသာ အသက္(၇) ႏွစ္အ႐ြယ္ ကေလးမတစ္ဦးကို ေမွာ္ဘီ ကိုးလုံးကြင္း စာသင္တိုက္တြင္ ေစာင့္ေရွာက္ ထားပါသည္။

ထို ကေလးမ ႏွင့္အတူ မွတ္ပုံတင္တစ္ခု အျခားေသာ ပစၥည္းမ်ားပါ ပါရွိပါသည္။ မိဘေဆြမ်ိဳးမ်ား ကိုးလုံးကြင္း တိုးဂိတ္အနီးရွိ ကိုးလုံးကြင္း ပရိယတၱိ စာသင္တိုက္ ေက်ာင္းထိုင္ ဆရာေတာ္ထံ ဆက္သြယ္ေပးပါရန္။ ထပ္ဆင့္ share ေပးပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံပါသည္။

ဆရာေတာ္ ဦးေဃာသိတ …09698819997 (credit .ပေဒသာ)

(Visited 12 times, 1 visits today)