ခင္ဦးၿမိဳ႕နယ္တြင္ ရပ္႐ြာက ကိုယ္ထူကိုယ္ထနဲ႕ ခင္းထားေသာ တံတားေလး ႐ြာအတြက္ အ.လ. က(ခြဲ) ေက်ာင္းေဆာင္သစ္ ေဆာက္လုပ္ရန္ သဲကားျဖတ္ လို႔ က်ိဳးက်ပ်က္စီးသြား

ခင္ဦးၿမိဳ႕နယ္မွာ ရပ္႐ြာက ကိုယ္ထူကိုယ္ထနဲ႕ ခင္းထားေသာ တံတားေလး ႐ြာအတြက္ အ.လ. က(ခြဲ) ေက်ာင္းေဆာင္သစ္ ေဆာက္လုပ္ရန္ သဲကား ျဖတ္ေမာင္းလို႔ က်ိဳးက်ပ်က္စီးသြား

ခင္ဦးၿမိဳ႕နယ္ အိုင္ေပါက္ႀကီး ေက်း႐ြာႏွင့္ ပင္တင္းေက်း႐ြာ ေက်း႐ြာခ်င္း ဆက္လမ္း၌ အိုင္ေပါက္ႀကီးေက်း႐ြာ ေဖာင္ေတာ္ဦးေက်ာင္း

ဆရာေတာ္မွ ဦးေဆာင္ကာ အိုင္ေပါက္ႀကီး ေက်း႐ြာဒါယကာ + ဒါယိကာမမ်ား စုေပါင္း၍ ကိုယ္ထူကိုယ္ ထ ေဆာက္လုပ္ထားေသာ အလ်ားေပ(၅၅)

အနံေပ (၁၅) ရွိတံတားမွာ ေဟာင္းႏြမ္းေဆြးေျမ. ေနသည့္အတြက္(11.6.2020)ရက္ေန႕ အိုင္ေပါက္ႀကီး အ.လ.က(ခြဲ) ေက်ာင္းေဆာင္သစ္ ေဆာက္လုပ္ရန္ သဲမ်ားတင္ေဆာင္၍

လာေသာကား ျဖတ္ေမာင္းစဥ္ က်ိဳးက်ပ်က္စီးသြားသည္။ မည္သည့္ ယာဥ္မွ သြားလာ၍ မရေတာ့ပါ။Kyaw Myo Aung

ခင္ဦးၿမိဳ႕နယ္မွာ ရပ္႐ြာက ကိုယ္ထူကိုယ္ထနဲ႕ ခင္းထားေသာ တံတားေလး ႐ြာအတြက္ အ.လ. က(ခြဲ) ေက်ာင္းေဆာင္သစ္ ေဆာက္လုပ္ရန္ သဲကား ျဖတ္ေမာင္းလို႔ က်ိဳးက်ပ်က္စီးသြား

ခင္ဦးၿမိဳ႕နယ္ အိုင္ေပါက္ႀကီး ေက်း႐ြာႏွင့္ ပင္တင္းေက်း႐ြာ ေက်း႐ြာခ်င္း ဆက္လမ္း၌ အိုင္ေပါက္ႀကီးေက်း႐ြာ ေဖာင္ေတာ္ဦးေက်ာင္း

ဆရာေတာ္မွ ဦးေဆာင္ကာ အိုင္ေပါက္ႀကီး ေက်း႐ြာဒါယကာ + ဒါယိကာမမ်ား စုေပါင္း၍ ကိုယ္ထူကိုယ္ ထ ေဆာက္လုပ္ထားေသာ အလ်ားေပ(၅၅)

အနံေပ (၁၅) ရွိတံတားမွာ ေဟာင္းႏြမ္းေဆြးေျမ. ေနသည့္အတြက္(11.6.2020)ရက္ေန႕ အိုင္ေပါက္ႀကီး အ.လ.က(ခြဲ) ေက်ာင္းေဆာင္သစ္ ေဆာက္လုပ္ရန္ သဲမ်ားတင္ေဆာင္၍

လာေသာကား ျဖတ္ေမာင္းစဥ္ က်ိဳးက်ပ်က္စီးသြားသည္။ မည္သည့္ ယာဥ္မွ သြားလာ၍ မရေတာ့ပါ။Kyaw Myo Aung

ခင္ဦးၿမိဳ႕နယ္မွာ ရပ္႐ြာက ကိုယ္ထူကိုယ္ထနဲ႕ ခင္းထားေသာ တံတားေလး ႐ြာအတြက္ အ.လ. က(ခြဲ) ေက်ာင္းေဆာင္သစ္ ေဆာက္လုပ္ရန္ သဲကား ျဖတ္ေမာင္းလို႔ က်ိဳးက်ပ်က္စီးသြား

ခင္ဦးၿမိဳ႕နယ္ အိုင္ေပါက္ႀကီး ေက်း႐ြာႏွင့္ ပင္တင္းေက်း႐ြာ ေက်း႐ြာခ်င္း ဆက္လမ္း၌ အိုင္ေပါက္ႀကီးေက်း႐ြာ ေဖာင္ေတာ္ဦးေက်ာင္း

ဆရာေတာ္မွ ဦးေဆာင္ကာ အိုင္ေပါက္ႀကီး ေက်း႐ြာဒါယကာ + ဒါယိကာမမ်ား စုေပါင္း၍ ကိုယ္ထူကိုယ္ ထ ေဆာက္လုပ္ထားေသာ အလ်ားေပ(၅၅)

အနံေပ (၁၅) ရွိတံတားမွာ ေဟာင္းႏြမ္းေဆြးေျမ. ေနသည့္အတြက္(11.6.2020)ရက္ေန႕ အိုင္ေပါက္ႀကီး အ.လ.က(ခြဲ) ေက်ာင္းေဆာင္သစ္ ေဆာက္လုပ္ရန္ သဲမ်ားတင္ေဆာင္၍

လာေသာကား ျဖတ္ေမာင္းစဥ္ က်ိဳးက်ပ်က္စီးသြားသည္။ မည္သည့္ ယာဥ္မွ သြားလာ၍ မရေတာ့ပါ။Kyaw Myo Aung

Tags: