ကသာၿမိဳ႕မ ေစ်းႀကီးအတြင္းရွိ ေ႐ႊထိပ္တန္းဖုန္းဆိုင္ ေလးႀကိမ္ေျမာက္ ေဖာက္ထြင္းခံရ

ကသာၿမိဳ႕မ ေစ်းႀကီးအတြင္းရွိ ေ႐ႊထိပ္တန္းဖုန္းဆိုင္ ေလးႀကိမ္ေျမာက္ ေဖာက္ထြင္းခံရ

(၁၁.၆.၂၀၂၀) ေန႕ မနက္ ၆နာရီ ေက်ာ္ေလာက္က ဆိုင္ရွင္ျဖစ္သူ ကိုသန္းထြန္း ပုံမွန္အတိုင္း ဆိုင္လာဖြင့္ေတာ့ ေသာ့ေတြရိုက္ ဖ်က္ထားတဲ့ မိမိဆိုင္ကို

ျမင္လိုက္ရ ခ်ိန္မွာ ရင္ထဲမီးစနဲ႕ထိုးသလို ခံစားလိုက္ရတယ္။ တစ္ႀကိမ္ ႏွစ္ႀကိမ္ မကဘူး ဒါနဲ႕ဆို ေလးႀကိမ္ေျမာက္ေလ…ဘယ္သူ႕အမွားလဲ?

ဘယ္သူ႕မွာ တာဝန္ရွိလဲ? လုံၿခဳံမႈဆိုတာ ကသာၿမိဳ႕မေစ်းႀကီးအတြက္ ဟာသတစ္ပုဒ္လို ျဖစ္ေနၿပီဗ်ာ..အရင္ အေဖာက္ခံရတိုင္း လူမႈေရးၾကည့္ပီး

အမႈမဖြင့္ခဲ့ ေပမယ့္ ခုလိုေလးႀကိမ္ ေျမာက္ေဖာက္ ထြင္း ခံရမႈကိုေတာ့ အမႈဖြင့္ေတာ့ မည္ဟု ပိုင္ရွင္ ကိုသန္းထြန္းမွ ေျပာျပခဲ့ပါတယ္။ Steven Zaya

ကသာၿမိဳ႕မ ေစ်းႀကီးအတြင္းရွိ ေ႐ႊထိပ္တန္းဖုန္းဆိုင္ ေလးႀကိမ္ေျမာက္ ေဖာက္ထြင္းခံရ

(၁၁.၆.၂၀၂၀) ေန႕ မနက္ ၆နာရီ ေက်ာ္ေလာက္က ဆိုင္ရွင္ျဖစ္သူ ကိုသန္းထြန္း ပုံမွန္အတိုင္း ဆိုင္လာဖြင့္ေတာ့ ေသာ့ေတြရိုက္ ဖ်က္ထားတဲ့ မိမိဆိုင္ကို

ျမင္လိုက္ရ ခ်ိန္မွာ ရင္ထဲမီးစနဲ႕ထိုးသလို ခံစားလိုက္ရတယ္။ တစ္ႀကိမ္ ႏွစ္ႀကိမ္ မကဘူး ဒါနဲ႕ဆို ေလးႀကိမ္ေျမာက္ေလ…ဘယ္သူ႕အမွားလဲ?

ဘယ္သူ႕မွာ တာဝန္ရွိလဲ? လုံၿခဳံမႈဆိုတာ ကသာၿမိဳ႕မေစ်းႀကီးအတြက္ ဟာသတစ္ပုဒ္လို ျဖစ္ေနၿပီဗ်ာ..အရင္ အေဖာက္ခံရတိုင္း လူမႈေရးၾကည့္ပီး

အမႈမဖြင့္ခဲ့ ေပမယ့္ ခုလိုေလးႀကိမ္ ေျမာက္ေဖာက္ ထြင္း ခံရမႈကိုေတာ့ အမႈဖြင့္ေတာ့ မည္ဟု ပိုင္ရွင္ ကိုသန္းထြန္းမွ ေျပာျပခဲ့ပါတယ္။Steven Zaya

ကသာၿမိဳ႕မ ေစ်းႀကီးအတြင္းရွိ ေ႐ႊထိပ္တန္းဖုန္းဆိုင္ ေလးႀကိမ္ေျမာက္ ေဖာက္ထြင္းခံရ

(၁၁.၆.၂၀၂၀) ေန႕ မနက္ ၆နာရီ ေက်ာ္ေလာက္က ဆိုင္ရွင္ျဖစ္သူ ကိုသန္းထြန္း ပုံမွန္အတိုင္း ဆိုင္လာဖြင့္ေတာ့ ေသာ့ေတြရိုက္ ဖ်က္ထားတဲ့ မိမိဆိုင္ကို

ျမင္လိုက္ရ ခ်ိန္မွာ ရင္ထဲမီးစနဲ႕ထိုးသလို ခံစားလိုက္ရတယ္။ တစ္ႀကိမ္ ႏွစ္ႀကိမ္ မကဘူး ဒါနဲ႕ဆို ေလးႀကိမ္ေျမာက္ေလ…ဘယ္သူ႕အမွားလဲ?

ဘယ္သူ႕မွာ တာဝန္ရွိလဲ? လုံၿခဳံမႈဆိုတာ ကသာၿမိဳ႕မေစ်းႀကီးအတြက္ ဟာသတစ္ပုဒ္လို ျဖစ္ေနၿပီဗ်ာ..အရင္ အေဖာက္ခံရတိုင္း လူမႈေရးၾကည့္ပီး

အမႈမဖြင့္ခဲ့ ေပမယ့္ ခုလိုေလးႀကိမ္ ေျမာက္ေဖာက္ ထြင္း ခံရမႈကိုေတာ့ အမႈဖြင့္ေတာ့ မည္ဟု ပိုင္ရွင္ ကိုသန္းထြန္းမွ ေျပာျပခဲ့ပါတယ္။Steven Zaya

ကသာၿမိဳ႕မ ေစ်းႀကီးအတြင္းရွိ ေ႐ႊထိပ္တန္းဖုန္းဆိုင္ ေလးႀကိမ္ေျမာက္ ေဖာက္ထြင္းခံရ

(၁၁.၆.၂၀၂၀) ေန႕ မနက္ ၆နာရီ ေက်ာ္ေလာက္က ဆိုင္ရွင္ျဖစ္သူ ကိုသန္းထြန္း ပုံမွန္အတိုင္း ဆိုင္လာဖြင့္ေတာ့ ေသာ့ေတြရိုက္ ဖ်က္ထားတဲ့ မိမိဆိုင္ကို

ျမင္လိုက္ရ ခ်ိန္မွာ ရင္ထဲမီးစနဲ႕ထိုးသလို ခံစားလိုက္ရတယ္။ တစ္ႀကိမ္ ႏွစ္ႀကိမ္ မကဘူး ဒါနဲ႕ဆို ေလးႀကိမ္ေျမာက္ေလ…ဘယ္သူ႕အမွားလဲ?

ဘယ္သူ႕မွာ တာဝန္ရွိလဲ? လုံၿခဳံမႈဆိုတာ ကသာၿမိဳ႕မေစ်းႀကီးအတြက္ ဟာသတစ္ပုဒ္လို ျဖစ္ေနၿပီဗ်ာ..အရင္ အေဖာက္ခံရတိုင္း လူမႈေရးၾကည့္ပီး

အမႈမဖြင့္ခဲ့ ေပမယ့္ ခုလိုေလးႀကိမ္ ေျမာက္ေဖာက္ ထြင္း ခံရမႈကိုေတာ့ အမႈဖြင့္ေတာ့ မည္ဟု ပိုင္ရွင္ ကိုသန္းထြန္းမွ ေျပာျပခဲ့ပါတယ္။Steven Zaya

Tags: