ဖားကန့္မွာ ည (၁၂)နာရီေလာက္ႀကီးမွာ ျဖစ္သြားတဲ့ ေဒသအေခၚေတာ့ ေမ်ာထိုးကာ လုပ္ကြက္ထဲ ႏြံကန္ေပါက္က် ကနဦးသတင္း

ဖားကန့္မွာ ည (၁၂)နာရီေလာက္ႀကီးမွာ ျဖစ္သြားတဲ့ ေဒသအေခၚေတာ့ ေမ်ာထိုးကာ လုပ္ကြက္ထဲ ႏြံကန္ေပါက္ကာ (ဘက္ဘိုးေတြ ျမဳပ္သြား (ကနဦးသတင္း)

ည (၁၂)နာရီေလာက္ႀကီးမွာ ျဖစ္သြားတာပါ။ ေဒသအေခၚေတာ့ ေမ်ာေၾကာင္း ထိုးက်တယ္ေခၚတာေပါ့ ။

ဖားကန့္ၿမိဳ႕နယ္ ဆိပ္မူေက်း႐ြာအုပ္စု မမုံေက်း႐ြာ ေနာက္ ကပ္လွ်က္။ မိုး႐ြာသြန္းမႈ ​ေၾကာင့္ ကုမၸဏီ လုပ္ကြက္ထဲ

ႏြံကန္ေပါက္က်တာ ။ဘက္ဘိုးေတြ ျမဳပ္သြားတယ္ ဆက္လက္ေဖာ္ျပေပးပါ့မယ္ ။ credit-Zaw Moe Htet

ဖားကန့္မွာ ည (၁၂)နာရီေလာက္ႀကီးမွာ ျဖစ္သြားတဲ့ ေဒသအေခၚေတာ့ ေမ်ာထိုးကာ လုပ္ကြက္ထဲ ႏြံကန္ေပါက္ကာ (ဘက္ဘိုးေတြ ျမဳပ္သြား (ကနဦးသတင္း)

ည (၁၂)နာရီေလာက္ႀကီးမွာ ျဖစ္သြားတာပါ။ ေဒသအေခၚေတာ့ ေမ်ာေၾကာင္း ထိုးက်တယ္ေခၚတာေပါ့ ။

ဖားကန့္ၿမိဳ႕နယ္ ဆိပ္မူေက်း႐ြာအုပ္စု မမုံေက်း႐ြာ ေနာက္ ကပ္လွ်က္။ မိုး႐ြာသြန္းမႈ ​ေၾကာင့္ ကုမၸဏီ လုပ္ကြက္ထဲ

ႏြံကန္ေပါက္က်တာ ။ဘက္ဘိုးေတြ ျမဳပ္သြားတယ္ ဆက္လက္ေဖာ္ျပေပးပါ့မယ္ ။ credit-Zaw Moe Htet

ဖားကန့္မွာ ည (၁၂)နာရီေလာက္ႀကီးမွာ ျဖစ္သြားတဲ့ ေဒသအေခၚေတာ့ ေမ်ာထိုးကာ လုပ္ကြက္ထဲ ႏြံကန္ေပါက္ကာ (ဘက္ဘိုးေတြ ျမဳပ္သြား (ကနဦးသတင္း)

ည (၁၂)နာရီေလာက္ႀကီးမွာ ျဖစ္သြားတာပါ။ ေဒသအေခၚေတာ့ ေမ်ာေၾကာင္း ထိုးက်တယ္ေခၚတာေပါ့ ။

ဖားကန့္ၿမိဳ႕နယ္ ဆိပ္မူေက်း႐ြာအုပ္စု မမုံေက်း႐ြာ ေနာက္ ကပ္လွ်က္။ မိုး႐ြာသြန္းမႈ ​ေၾကာင့္ ကုမၸဏီ လုပ္ကြက္ထဲ

ႏြံကန္ေပါက္က်တာ ။ဘက္ဘိုးေတြ ျမဳပ္သြားတယ္ ဆက္လက္ေဖာ္ျပေပးပါ့မယ္ ။ credit-Zaw Moe Htet

ဖားကန့္မွာ ည (၁၂)နာရီေလာက္ႀကီးမွာ ျဖစ္သြားတဲ့ ေဒသအေခၚေတာ့ ေမ်ာထိုးကာ လုပ္ကြက္ထဲ ႏြံကန္ေပါက္ကာ (ဘက္ဘိုးေတြ ျမဳပ္သြား (ကနဦးသတင္း)

ည (၁၂)နာရီေလာက္ႀကီးမွာ ျဖစ္သြားတာပါ။ ေဒသအေခၚေတာ့ ေမ်ာေၾကာင္း ထိုးက်တယ္ေခၚတာေပါ့ ။

ဖားကန့္ၿမိဳ႕နယ္ ဆိပ္မူေက်း႐ြာအုပ္စု မမုံေက်း႐ြာ ေနာက္ ကပ္လွ်က္။ မိုး႐ြာသြန္းမႈ ​ေၾကာင့္ ကုမၸဏီ လုပ္ကြက္ထဲ

ႏြံကန္ေပါက္က်တာ ။ဘက္ဘိုးေတြ ျမဳပ္သြားတယ္ ဆက္လက္ေဖာ္ျပေပးပါ့မယ္ ။ credit-Zaw Moe Htet

ဖားကန့္မွာ ည (၁၂)နာရီေလာက္ႀကီးမွာ ျဖစ္သြားတဲ့ ေဒသအေခၚေတာ့ ေမ်ာထိုးကာ လုပ္ကြက္ထဲ ႏြံကန္ေပါက္ကာ (ဘက္ဘိုးေတြ ျမဳပ္သြား (ကနဦးသတင္း)

ည (၁၂)နာရီေလာက္ႀကီးမွာ ျဖစ္သြားတာပါ။ ေဒသအေခၚေတာ့ ေမ်ာေၾကာင္း ထိုးက်တယ္ေခၚတာေပါ့ ။

ဖားကန့္ၿမိဳ႕နယ္ ဆိပ္မူေက်း႐ြာအုပ္စု မမုံေက်း႐ြာ ေနာက္ ကပ္လွ်က္။ မိုး႐ြာသြန္းမႈ ​ေၾကာင့္ ကုမၸဏီ လုပ္ကြက္ထဲ

ႏြံကန္ေပါက္က်တာ ။ဘက္ဘိုးေတြ ျမဳပ္သြားတယ္ ဆက္လက္ေဖာ္ျပေပးပါ့မယ္ ။ credit-Zaw Moe Htet

Tags: