ယေန႕ ေန႕လည္ (6.6.2020) မိုး႐ြာသြန္းမႈေၾကာင့္ ေထာက္ၾကန့္လမ္းစုံမွ လက္ရွိျဖစ္ေပၚ ေနေသာ ျမင္ကြင္း တစ္ခ်ိဳ႕

ယေန႕ ေန႕လည္ (6.6.2020) မိုး႐ြာသြန္းမႈေၾကာင့္ ေထာက္ၾကန့္လမ္းစုံမွ လက္ရွိျဖစ္ေပၚ ေနေသာ ျမင္ကြင္း တစ္ခ်ိဳ႕

ယေန႕မနက္ 6.6.2020 မိုး႐ြာသြန္းမႈေၾကာင့္ ေထာက္ၾကန့္လမ္းစုံမွ လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနေသာ ျမင္ကြင္းတစ္ခ်ိဳ႕ျဖစ္ပါတယ္။ ( ၆ -၆-၂၀၂၀ ရန္ကုန္ ေန႕လည္ ၁၂:၃၀) #popolayupdate #popolaytv #popolay

ယေန႕ ေန႕လည္ (6.6.2020) မိုး႐ြာသြန္းမႈေၾကာင့္ ေထာက္ၾကန့္လမ္းစုံမွ လက္ရွိျဖစ္ေပၚ ေနေသာ ျမင္ကြင္း တစ္ခ်ိဳ႕

ယေန႕မနက္ 6.6.2020 မိုး႐ြာသြန္းမႈေၾကာင့္ ေထာက္ၾကန့္လမ္းစုံမွ လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနေသာ ျမင္ကြင္းတစ္ခ်ိဳ႕ျဖစ္ပါတယ္။ ( ၆ -၆-၂၀၂၀ ရန္ကုန္ ေန႕လည္ ၁၂:၃၀) #popolayupdate #popolaytv #popolay

ယေန႕ ေန႕လည္ (6.6.2020) မိုး႐ြာသြန္းမႈေၾကာင့္ ေထာက္ၾကန့္လမ္းစုံမွ လက္ရွိျဖစ္ေပၚ ေနေသာ ျမင္ကြင္း တစ္ခ်ိဳ႕

ယေန႕မနက္ 6.6.2020 မိုး႐ြာသြန္းမႈေၾကာင့္ ေထာက္ၾကန့္လမ္းစုံမွ လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနေသာ ျမင္ကြင္းတစ္ခ်ိဳ႕ျဖစ္ပါတယ္။ ( ၆ -၆-၂၀၂၀ ရန္ကုန္ ေန႕လည္ ၁၂:၃၀) #popolayupdate #popolaytv #popolay

ယေန႕ ေန႕လည္ (6.6.2020) မိုး႐ြာသြန္းမႈေၾကာင့္ ေထာက္ၾကန့္လမ္းစုံမွ လက္ရွိျဖစ္ေပၚ ေနေသာ ျမင္ကြင္း တစ္ခ်ိဳ႕

ယေန႕မနက္ 6.6.2020 မိုး႐ြာသြန္းမႈေၾကာင့္ ေထာက္ၾကန့္လမ္းစုံမွ လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနေသာ ျမင္ကြင္းတစ္ခ်ိဳ႕ျဖစ္ပါတယ္။ ( ၆ -၆-၂၀၂၀ ရန္ကုန္ ေန႕လည္ ၁၂:၃၀) #popolayupdate #popolaytv #popolay

ယေန႕ ေန႕လည္ (6.6.2020) မိုး႐ြာသြန္းမႈေၾကာင့္ ေထာက္ၾကန့္လမ္းစုံမွ လက္ရွိျဖစ္ေပၚ ေနေသာ ျမင္ကြင္း တစ္ခ်ိဳ႕

ယေန႕မနက္ 6.6.2020 မိုး႐ြာသြန္းမႈေၾကာင့္ ေထာက္ၾကန့္လမ္းစုံမွ လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနေသာ ျမင္ကြင္းတစ္ခ်ိဳ႕ျဖစ္ပါတယ္။ ( ၆ -၆-၂၀၂၀ ရန္ကုန္ ေန႕လည္ ၁၂:၃၀) #popolayupdate #popolaytv #popolay

ယေန႕ ေန႕လည္ (6.6.2020) မိုး႐ြာသြန္းမႈေၾကာင့္ ေထာက္ၾကန့္လမ္းစုံမွ လက္ရွိျဖစ္ေပၚ ေနေသာ ျမင္ကြင္း တစ္ခ်ိဳ႕

ယေန႕မနက္ 6.6.2020 မိုး႐ြာသြန္းမႈေၾကာင့္ ေထာက္ၾကန့္လမ္းစုံမွ လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနေသာ ျမင္ကြင္းတစ္ခ်ိဳ႕ျဖစ္ပါတယ္။ ( ၆ -၆-၂၀၂၀ ရန္ကုန္ ေန႕လည္ ၁၂:၃၀) #popolayupdate #popolaytv #popolay

Tags: