ဦးလြန္းလမ္းႏွင့္အရိုးကုန္းလမ္းေထာင့္၊ အရိုးကုန္းရပ္ကြက္တြင္ တိုက္ၿပိဴမွုျဖစ္ပြား

(၂၁.၅.၂၀၂၀)ရက္ေန႔၊ (၀၂:၂၀)အခ်ိန္ခန႔္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး တာေမြၿမိဳ့နယ္၊ အမွတ္၅ေအ၊ ဦးလြန္းလမ္းႏွင့္အရိုးကုန္းလမ္းေထာင့္၊

အရိုးကုန္းရပ္ကြက္တြင္ တိုက္ၿပိဴမွုျဖစ္ပြားေၾကာင္း သတင္းရရွိသျဖင့္ တာေမြၿမိဳ့နယ္မီးသတ္စခန္းမွ ရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရးယာဥ္ (၁)စီး၊

သူနာတင္ယာဥ္(၁)စီး သေႏၶမီးသတ္တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားျဖင့္ ရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ (၀၂ ၅၂)အခ်ိန္တြင္ၿပီးစီးပါသည္။ Crd… MFSD

(၂၁.၅.၂၀၂၀)ရက္ေန႔၊ (၀၂ ၂၀)အခ်ိန္ခန႔္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး တာေမြၿမိဳ့နယ္၊ အမွတ္၅ေအ၊ ဦးလြန္းလမ္းႏွင့္အရိုးကုန္းလမ္းေထာင့္၊ အရိုးကုန္းရပ္ကြက္တြင္

တိုက္ၿပိဴမွုျဖစ္ပြားေၾကာင္း သတင္းရရွိသျဖင့္ တာေမြၿမိဳ့နယ္မီးသတ္စခန္းမွ ရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရးယာဥ္ (၁)စီး၊ သူနာတင္ယာဥ္(၁)စီး သေႏၶမီးသတ္တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားျဖင့္

ရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ (၀၂ ၅၂)အခ်ိန္တြင္ၿပီးစီးပါသည္။ Crd… MFSD

(၂၁.၅.၂၀၂၀)ရက္ေန႔၊ (၀၂ ၂၀)အခ်ိန္ခန႔္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး တာေမြၿမိဳ့နယ္၊ အမွတ္၅ေအ၊

ဦးလြန္းလမ္းႏွင့္အရိုးကုန္းလမ္းေထာင့္၊ အရိုးကုန္းရပ္ကြက္တြင္ တိုက္ၿပိဴမွုျဖစ္ပြားေၾကာင္း သတင္းရရွိသျဖင့္ တာေမြၿမိဳ့နယ္မီးသတ္စခန္းမွ ရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရးယာဥ္ (၁)စီး၊

သူနာတင္ယာဥ္(၁)စီး သေႏၶမီးသတ္တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားျဖင့္ ရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ (၀၂ ၅၂)အခ်ိန္တြင္ၿပီးစီးပါသည္။ Crd… MFSD