ဘားအံတြင္ ဖေအအရင္းက ေဆးေၾကာင္အရက္မူးၿပီး ကေလးငယ္ကို ရန္ျပဳမီးရႈိ႕တဲ့ျဖစ္စဥ္

ဖေအအရင္းက ေဆးေၾကာင္အရက္မူးၿပီး ကေလးငယ္ကို ရန္ျပဳမီးရႈိ႕တဲ႕လုပ္ရပ္

၁၄.၅.၂၀၂၀ ယေန႔ည ၉ နာရီခ်ိန္ ဘားအံ သိမ္ေတာ္ႀကီးတြင္ ေဆးေၾကာင္အရက္မူးပီး ကေလးကို ရန္ျပဳ မီးရွို့ၿပီး ထြက္ေျပးသြားပါတယ္ ကေလးငယ္ကိုေတာ့ ဘားအံေဆး႐ုံႀကီးသို့ပို့ေဆာင္ထားပါၿပီး ၊ထြက္ေျပးတရားခံကို လွည့္ကင္းပတ္ ရဲမ်ားမွ ဖမ္းမိၿပီး နယ္ေျမခံရွိ ဘားအံၿမိဳ့မစခန္းသို့ ဖမ္းဆီးသြားၿပီးဟုသိရသည္ Shwe_Myine_News

ဖေအအရင္းက ေဆးေၾကာင္အရက္မူးၿပီး ကေလးငယ္ကို ရန္ျပဳမီးရႈိ႕တဲ႕လုပ္ရပ္

၁၄.၅.၂၀၂၀ ယေန႔ည ၉ နာရီခ်ိန္ ဘားအံ သိမ္ေတာ္ႀကီးတြင္ ေဆးေၾကာင္အရက္မူးပီး ကေလးကို ရန္ျပဳ မီးရွို့ၿပီး ထြက္ေျပးသြားပါတယ္

ကေလးငယ္ကိုေတာ့ ဘားအံေဆး႐ုံႀကီးသို့ပို့ေဆာင္ထားပါၿပီး ၊ထြက္ေျပးတရားခံကို လွည့္ကင္းပတ္ ရဲမ်ားမွ ဖမ္းမိၿပီး

နယ္ေျမခံရွိ ဘားအံၿမိဳ့မစခန္းသို့ ဖမ္းဆီးသြားၿပီးဟုသိရသည္ Shwe_Myine_News

ဖေအအရင္းက ေဆးေၾကာင္အရက္မူးၿပီး ကေလးငယ္ကို ရန္ျပဳမီးရႈိ႕တဲ႕လုပ္ရပ္ ၁၄.၅.၂၀၂၀ ယေန႔ည ၉ နာရီခ်ိန္ ဘားအံ သိမ္ေတာ္ႀကီးတြင္ ေဆးေၾကာင္အရက္မူးပီး ကေလးကို ရန္ျပဳ မီးရွို့ၿပီး ထြက္ေျပးသြားပါတယ္ ကေလးငယ္ကိုေတာ့ ဘားအံေဆး႐ုံႀကီးသို့ပို့ေဆာင္ထားပါၿပီး ၊

ထြက္ေျပးတရားခံကို လွည့္ကင္းပတ္ ရဲမ်ားမွ ဖမ္းမိၿပီး နယ္ေျမခံရွိ ဘားအံၿမိဳ့မစခန္းသို့ ဖမ္းဆီးသြားၿပီးဟုသိရသည္ Shwe_Myine_News

(Visited 9 times, 1 visits today)