စင္ကာပူမွာ ကိုဗစ္-၁၉ ေရာဂါ မရိွသူ (၃၃) ဦးကို မွားယြင္းစြာ Positive အေျဖထုတ္မႈ ျဖစ္ပြား

စင္ကာပူမွာ ကိုဗစ္-၁၉ ေရာဂါ မရိွသူ (၃၃) ဦးကို မွားယြင္းစြာ Positive အေျဖထုတ္မႈ ျဖစ္ပြား

စင္ကာပူႏိုင္ငံ ဓာတ္ခြဲခန္းမွ အတည္ျပဳၿပီးေသာ COVID-19 ျဖစ္ပြားမႈမ်ားတြင္ Singapore Expo Community Care Facility မွ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈဌာနမွ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းအပါအဝင္ Cases (၃၃) ခုသည္ ‘False Positives’ အျဖစ္ မွားယြင္းေသာအေျဖထုတ္ခဲ့ေၾကာင္း

စင္ကာပူက်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာန MOH မွ (ေမလ ၁၀) ရက္ေန႔က ေျပာၾကားခဲ့သည္။စင္ကာပူ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာန (MOH) သည္ ဓာတ္ခြဲခန္းစစ္ေဆးမႈမ်ားကို ပုံမွန္ျပန္လည္သုံးသပ္ခဲ့ၿပီး ဓာတ္ခြဲခန္းတစ္ခုတြင္အသုံးျပဳသည့္ ၎၏ Test Kits စမ္းသပ္ပစၥည္းမ်ားတြင္ စံခ်ိန္စံညႊန္းကိုက္ညီမႈျပႆနာရွိခဲ့ၿပီး

ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈ (၃၃) ခုကို ‘False Positives’ အျဖစ္ မွားယြင္းစြာ အေျဖထုတ္မႈ ျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။အမ်ိဳးသားျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဓာတ္ခြဲခန္းတြင္ ျပဳလုပ္ေသာ ေနာက္ဆက္တြဲ စစ္ေဆးမႈမ်ားတြင္ အႏႈတ္လကၡဏာမ်ားျဖစ္သည္ဟု က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာန မွေျပာၾကားခဲ့သည္။ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာန က ေျပာၾကားရာတြင္

အေျခအေနအား ျပန္လည္ျပဳျပင္ရန္အတြက္ ခ်က္ခ်င္းအေရးယူမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။အဆိုပါ ဓာတ္ခြဲခန္းမွ စမ္းသပ္မႈအားလုံးကို ရပ္ဆိုင္းလိုက္ၿပီး “စံကိုက္ညီမႈျပႆနာ” ကိုေျဖရွင္းရန္လုပ္ေဆာင္ေနသည္ဟု က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ထပ္ေလာင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာန ကထုတ္ျပန္ေသာ “False Positives” ျဖစ္ခဲ့သည့္ Cases (၃၃) ခုမွာ – Case 20844, 20847, 20850, 20853, 20854, 20855, 20856, 20973, 21018, 21021, 21024, 21111, 21120, 21163, 21166, 21170, 21370, 21456, 21581, 21595, 21596, 21598, 21599, 21600, 21601, 21602, 21603, 21604, 21605, 21606, 21607, 21608 ႏွင့္ 21609 တို႔ျဖစ္သည္။

အျခား Cases မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ၎၏အစီရင္ခံစာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားျခင္း မရွိပါ။CNA (စလုံး)

(Visited 1 times, 1 visits today)