ကားကိုပရမ္းပတာေမာင္းသူ၏ ေနာက္ဆံုးရလဒ္ စိတ္ပဲဆက္တိုရမွာလား သနားပဲသနားရမွားမသိေတာ့ဘူး ဖတ္သာႀကည့္ဗ်ာ

ကားကိုပရမ္းပတာေမာင္းသူ၏ ေနာက္ဆံုးရလဒ္ စိတ္ပဲဆက္တိုရမွာလား သနားပဲသနားရမွားမသိေတာ့ဘူး ဖတ္သာႀကည့္ဗ်ာ

ကေလး တမူးလမ္း အင္ဒိုင္းႀကီးရြာအနီး…. က်ေနာ္တို့ၾကက္ဖနက္အျပန္ ဆိုင္ကယ္ကိုပြတ္ခါသီခါေလးေရွာင္ ဟြန္းအရွည္ႀကီးဆြဲပိး အရွိန္နဲ႔ရမ္းပီးေမာင္းသြားတာ စိတ္ကိုတိုသြားတာပဲ တံတားေတြကိုေတာင္အရွိန္မေလၽွာ့ဘူး ေနာက္မွာပါတဲ့ ညီမေလးကိုေတာင္ ေျပာမိေသးတယ္ အဲ့ကားေရွ႕နားမွာလဲမွာလို့ အခု အင္ဒိုင္းႀကီးလမ္းခြဲ ပန္းေတာက္ရိပ္ႏြားနို့ဆိုင္အေက်ာ္ေလးမွာပက္လက္ႀကီး အသားကုန္ေမာင္းတာ

ကေလး တမူးလမ္း အင္ဒိုင္းႀကီးရြာအနီး…. က်ေနာ္တို့ၾကက္ဖနက္အျပန္ ဆိုင္ကယ္ကိုပြတ္ခါသီခါေလးေရွာင္ ဟြန္းအရွည္ႀကီးဆြဲပိး အရွိန္နဲ႔ရမ္းပီးေမာင္းသြားတာ စိတ္ကိုတိုသြားတာပဲ တံတားေတြကိုေတာင္အရွိန္မေလၽွာ့ဘူး ေနာက္မွာပါတဲ့ ညီမေလးကိုေတာင္ ေျပာမိေသးတယ္ အဲ့ကားေရွ႕နားမွာလဲမွာလို့ အခု အင္ဒိုင္းႀကီးလမ္းခြဲ ပန္းေတာက္ရိပ္ႏြားနို့ဆိုင္အေက်ာ္ေလးမွာပက္လက္ႀကီး အသားကုန္ေမာင္းတာ

ကေလး တမူးလမ္း အင္ဒိုင္းႀကီးရြာအနီး…. က်ေနာ္တို့ၾကက္ဖနက္အျပန္ ဆိုင္ကယ္ကိုပြတ္ခါသီခါေလးေရွာင္ ဟြန္းအရွည္ႀကီးဆြဲပိး အရွိန္နဲ႔ရမ္းပီးေမာင္းသြားတာ စိတ္ကိုတိုသြားတာပဲ တံတားေတြကိုေတာင္အရွိန္မေလၽွာ့ဘူး ေနာက္မွာပါတဲ့ ညီမေလးကိုေတာင္ ေျပာမိေသးတယ္ အဲ့ကားေရွ႕နားမွာလဲမွာလို့ အခု အင္ဒိုင္းႀကီးလမ္းခြဲ ပန္းေတာက္ရိပ္ႏြားနို့ဆိုင္အေက်ာ္ေလးမွာပက္လက္ႀကီး အသားကုန္ေမာင္းတာ

ကေလး တမူးလမ္း အင္ဒိုင္းႀကီးရြာအနီး…. က်ေနာ္တို့ၾကက္ဖနက္အျပန္ ဆိုင္ကယ္ကိုပြတ္ခါသီခါေလးေရွာင္ ဟြန္းအရွည္ႀကီးဆြဲပိး အရွိန္နဲ႔ရမ္းပီးေမာင္းသြားတာ စိတ္ကိုတိုသြားတာပဲ တံတားေတြကိုေတာင္အရွိန္မေလၽွာ့ဘူး ေနာက္မွာပါတဲ့ ညီမေလးကိုေတာင္ ေျပာမိေသးတယ္ အဲ့ကားေရွ႕နားမွာလဲမွာလို့ အခု အင္ဒိုင္းႀကီးလမ္းခြဲ ပန္းေတာက္ရိပ္ႏြားနို့ဆိုင္အေက်ာ္ေလးမွာပက္လက္ႀကီး အသားကုန္ေမာင္းတာ Source : San Pyaung via: @Kyaw Zaw