တစ္အိမ္ေထာင္စုလၽွင္ ဆန္တစ္တင္းႏွုန္းျဖင့္ ဆန္အိပ္ ၁၀၀၀ ေက်ာက္တန္း ရပ္ကြက္မွာ လႈဳခဲ႕ေသာ အလႈဳရွင္ႀကီး

ေက်ာက္တန္း ရပ္ကြက္သူ/သားမ်ားအတြက္ စုစုေပါင္းဆန္တင္း (၁၀၀၀) ကို တစ္အိမ္ေထာင္စုလၽွင္ ဆန္တစ္တင္းႏွုန္းျဖင့္ အလွူရွင္ေပးအပ္လွူဒါန္း

ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ့၊ မုပြန္ ေက်ာက္တန္းရပ္ကြက္တြင္ ဦးသန္းဝင္းဦး+ေဒၚေမရီတို့မိသားစုမွ ရပ္ကြက္ေနျပည္သူမ်ားႏွင့္ အမ်ားျပည္သူ ဒုကၡအခပ္အခဲေရာက္ေနသူမ်ားအတြက္ တစ္အိမ္ေထာင္စုလၽွင္ ဆန္တစ္တင္းႏွုန္းျဖင့္ ေဝငွလွူဒါန္းေပးေၾကာင္းသတင္းရရွိပါတယ္။ ၂၆.၄.၂၀၂၀

ေက်ာက္တန္း ရပ္ကြက္သူ/သားမ်ားအတြက္ စုစုေပါင္းဆန္တင္း (၁၀၀၀) ကို တစ္အိမ္ေထာင္စုလၽွင္ ဆန္တစ္တင္းႏွုန္းျဖင့္ အလွူရွင္ေပးအပ္လွူဒါန္း ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ့၊ မုပြန္ ေက်ာက္တန္းရပ္ကြက္တြင္ ဦးသန္းဝင္းဦး+ေဒၚေမရီတို့မိသားစုမွ ရပ္ကြက္ေနျပည္သူမ်ားႏွင့္ အမ်ားျပည္သူ ဒုကၡအခပ္အခဲေရာက္ေနသူမ်ားအတြက္ တစ္အိမ္ေထာင္စုလၽွင္ ဆန္တစ္တင္းႏွုန္းျဖင့္ ေဝငွလွူဒါန္းေပးေၾကာင္းသတင္းရရွိပါတယ္။ ၂၆.၄.၂၀၂၀

ေက်ာက္တန္း ရပ္ကြက္သူ/သားမ်ားအတြက္ စုစုေပါင္းဆန္တင္း (၁၀၀၀) ကို တစ္အိမ္ေထာင္စုလၽွင္ ဆန္တစ္တင္းႏွုန္းျဖင့္ အလွူရွင္ေပးအပ္လွူဒါန္း ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ့၊ မုပြန္ ေက်ာက္တန္းရပ္ကြက္တြင္ ဦးသန္းဝင္းဦး+ေဒၚေမရီတို့မိသားစုမွ ရပ္ကြက္ေနျပည္သူမ်ားႏွင့္ အမ်ားျပည္သူ ဒုကၡအခပ္အခဲေရာက္ေနသူမ်ားအတြက္ တစ္အိမ္ေထာင္စုလၽွင္ ဆန္တစ္တင္းႏွုန္းျဖင့္ ေဝငွလွူဒါန္းေပးေၾကာင္းသတင္းရရွိပါတယ္။ ၂၆.၄.၂၀၂၀

ေက်ာက္တန္း ရပ္ကြက္သူ/သားမ်ားအတြက္ စုစုေပါင္းဆန္တင္း (၁၀၀၀) ကို တစ္အိမ္ေထာင္စုလၽွင္ ဆန္တစ္တင္းႏွုန္းျဖင့္ အလွူရွင္ေပးအပ္လွူဒါန္း ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ့၊ မုပြန္ ေက်ာက္တန္းရပ္ကြက္တြင္ ဦးသန္းဝင္းဦး+ေဒၚေမရီတို့မိသားစုမွ ရပ္ကြက္ေနျပည္သူမ်ားႏွင့္ အမ်ားျပည္သူ ဒုကၡအခပ္အခဲေရာက္ေနသူမ်ားအတြက္ တစ္အိမ္ေထာင္စုလၽွင္ ဆန္တစ္တင္းႏွုန္းျဖင့္ ေဝငွလွူဒါန္းေပးေၾကာင္းသတင္းရရွိပါတယ္။ ၂၆.၄.၂၀၂၀

ေက်ာက္တန္း ရပ္ကြက္သူ/သားမ်ားအတြက္ စုစုေပါင္းဆန္တင္း (၁၀၀၀) ကို တစ္အိမ္ေထာင္စုလၽွင္ ဆန္တစ္တင္းႏွုန္းျဖင့္ အလွူရွင္ေပးအပ္လွူဒါန္း ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ့၊ မုပြန္ ေက်ာက္တန္းရပ္ကြက္တြင္ ဦးသန္းဝင္းဦး+ေဒၚေမရီတို့မိသားစုမွ ရပ္ကြက္ေနျပည္သူမ်ားႏွင့္ အမ်ားျပည္သူ ဒုကၡအခပ္အခဲေရာက္ေနသူမ်ားအတြက္ တစ္အိမ္ေထာင္စုလၽွင္ ဆန္တစ္တင္းႏွုန္းျဖင့္ ေဝငွလွူဒါန္းေပးေၾကာင္းသတင္းရရွိပါတယ္။ ၂၆.၄.၂၀၂၀