ေက်ာက္တံတားၿမိဳ့နယ္ရွိ ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္လမ္း ကေမၻာဇဘဏ္ခြဲ ဝန္ေဆာင္မွုမ်ားအား ေခတၱရပ္ဆိုင္းထားမည္

ေက်ာက္တံတားၿမိဳ့နယ္ရွိ ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္လမ္း ကေမၻာဇဘဏ္ခြဲ ဝန္ေဆာင္မွုမ်ားအား ေခတၱရပ္ဆိုင္းထားမည္

အသြားအလာကန႔္သတ္တားျမစ္ျခင္း (Lockdown) ျပဳလုပ္ထားေသာ ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္လမ္း၊ ၉ ရပ္ကြက္၊ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ့နယ္ရွိ ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္လမ္းဘဏ္ခြဲ ဝန္ေဆာင္မွုမ်ားအား ေခတၱခဏရပ္ဆိုင္းထားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ကေမၻာဇဘဏ္မွအသိေပးေၾကျငာခ်က္ထုတ္ျပန္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံတြင္း လူထုအား COVID-19 ကူးစက္မွုႏွုန္းကို ေလၽွာ့ခ်နိုင္ရန္အတြက္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး COVID-19 ထိန္းခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ အေရးေပၚတုံ႔ျပန္ေရး ေကာ္မတီမွ (၂၄) ရက္ေန႔၊ ဧၿပီလ၊ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ တြင္ COVID-19 ေရာဂါပိုးေတြ႕ရွိလူနာေနထိုင္ရာ အမွတ္ ၂၄၉/၂၅၁၊ ေျမညီထပ္၊ ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္လမ္း၊ ၉ ရပ္ကြက္၊ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ့နယ္ကို

အသြားအလာ ကန႔္သတ္တားျမစ္လိုက္ပါတယ္။ ကေမၻာဇဘဏ္ ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္လမ္းဘဏ္ခြဲတည္ေနရာသည္ ေရာဂါေတြ႕ရွိသူလူနာေနထိုင္ရာ အဆိုပါ အေဆာက္အဦးတြင္ တည္ရွိသျဖင့္ မိမိတို့၏ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ မိတ္ဖက္မ်ားနဲ႔ customerမ်ား၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးကင္းလုံျခဳံေရးကို အစဥ္အျမဲ ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္အေလ်ာက္

လူထုၾကားတြင္ ကူးစက္ျပန႔္ပြားမွုကို ေလၽွာ့ခ်နိုင္ရန္အတြက္ ကေမၻာဇဘဏ္ (YGN-88) ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္လမ္းဘဏ္ခြဲ၏ ဝန္ေဆာင္မွုအား ၎အေဆာက္အဦးအေပၚထားရွိေသာ အသြားအလာ ကန႔္သတ္တားျမစ္ျခင္း ညႊန္ၾကားခ်က္ကို ႐ုပ္သိမ္းသည့္ အခ်ိန္အထိ ေခတၱရပ္ဆိုင္းထားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ထို့အတြက္ေၾကာင့္ ေဖာ္ျပပါ ကန႔္သတ္ေနရာတြင္ေနထိုင္သည့္

ကေမၻာဇဘဏ္ဝန္ထမ္းမ်ားအေနနဲ႔ အစိုးရ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားနဲ႔အညီ မလိုအပ္ေသာ ခရီးသြားလာမွုမ်ားလုံးဝမျပဳလုပ္ၾကဘဲ မိမိတို့ေနအိမ္မ်ားတြင္သာ အသြားအလာ ကန႔္သတ္ေစာင့္ၾကည့္ ေနထိုင္ၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေရာဂါေတြ႕ရွိသူလူနာအမွတ္ ၁၃၆ ေနထိုင္ရာတိုက္နံပါတ္ ၂၅၁ တြင္ ကေမၻာဇဘဏ္ ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္လမ္းဘဏ္ခြဲတည္ရွိၿပီး ဧၿပီလ ၂၄ ရက္ေန႔က အသြားအလာကန႔္သတ္တားျမစ္ျခင္း (Lockdown) ျပဳလုပ္ထားေၾကာင္းသိရသည္။ ေနလွိုင္း weeklyheadline