M̼ớ̼i̼:̼ ̼N̼S̼N̼D̼ ̼V̼â̼n̼ ̼D̼u̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼a̼i̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼đ̼ờ̼i̼

Uncategorized

(̼V̼T̼C̼ ̼N̼e̼w̼s̼)̼ ̼-̼ ̼“̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼v̼a̼i̼ ̼m̼à̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼3̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ồ̼i̼”̼ ̼–̼ ̼V̼â̼n̼ ̼D̼u̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼a̼i̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼”̼H̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ắ̼n̼g̼”̼.̼
̼N̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼h̼à̼i̼,̼ ̼V̼â̼n̼ ̼D̼u̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼H̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ắ̼n̼g̼.̼

̼-̼ ̼T̼r̼ê̼n̼ ̼m̼à̼n̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼”̼t̼i̼ể̼u̼ ̼t̼a̼m̼”̼ ̼g̼â̼y̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼h̼ị̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼g̼ì̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼D̼i̼ễ̼m̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼”̼H̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ắ̼n̼g̼”̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼m̼à̼u̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼?̼

̼T̼ừ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼”̼c̼o̼n̼ ̼g̼i̼á̼p̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼1̼3̼”̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼g̼h̼é̼t̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼v̼a̼i̼ ̼”̼c̼o̼n̼ ̼g̼i̼á̼p̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼1̼3̼”̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼à̼n̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼n̼a̼n̼h̼ ̼n̼ọ̼c̼,̼ ̼g̼h̼ê̼ ̼g̼ớ̼m̼,̼ ̼n̼h̼a̼m̼ ̼n̼h̼i̼ể̼m̼,̼ ̼m̼ư̼u̼ ̼m̼ô̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼.̼ ̼Đ̼ấ̼y̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼u̼ô̼n̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼ở̼ ̼d̼ạ̼n̼g̼ ̼v̼a̼i̼ ̼n̼à̼y̼.̼

̼R̼i̼ê̼n̼g̼ ̼D̼i̼ễ̼m̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ắ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼m̼à̼u̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼ ̼Đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ạ̼n̼,̼ ̼h̼ờ̼i̼ ̼h̼ợ̼t̼,̼ ̼n̼g̼ô̼ ̼n̼g̼h̼ê̼,̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼g̼i̼ả̼n̼,̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼l̼ã̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼,̼ ̼p̼h̼ù̼ ̼p̼h̼i̼ế̼m̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼t̼a̼ ̼d̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ờ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼h̼ụ̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼v̼a̼i̼ ̼”̼c̼o̼n̼ ̼g̼i̼á̼p̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼1̼3̼”̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ẽ̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼à̼n̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼.̼

̼N̼g̼a̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ả̼n̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼,̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼b̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼á̼c̼h̼,̼ ̼s̼ố̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼.̼ ̼D̼ù̼ ̼b̼ề̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼g̼h̼é̼t̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼h̼í̼a̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼ó̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼.̼ ̼D̼i̼ễ̼m̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼l̼à̼ ̼k̼ẻ̼ ̼c̼h̼e̼n̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼à̼ ̼B̼ạ̼c̼h̼ ̼C̼ú̼c̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼t̼a̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼h̼ụ̼,̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼g̼i̼à̼u̼ ̼s̼a̼n̼g̼,̼ ̼b̼ỏ̼ ̼b̼ê̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼s̼â̼u̼ ̼t̼h̼ẳ̼m̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼t̼a̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼k̼h̼á̼t̼ ̼k̼h̼a̼o̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼D̼ù̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ă̼n̼g̼ ̼n̼ữ̼a̼,̼ ̼D̼i̼ễ̼m̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼l̼a̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼s̼i̼ ̼m̼ê̼,̼ ̼d̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ờ̼.̼

̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼l̼à̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ẽ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼ở̼ ̼k̼h̼í̼a̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼D̼i̼ễ̼m̼ ̼L̼o̼a̼n̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼t̼h̼ế̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼e̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼D̼i̼ễ̼m̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼í̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼h̼é̼t̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼

̼V̼â̼n̼ ̼D̼u̼n̼g̼:̼ ̼’̼N̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼D̼i̼ễ̼m̼ ̼L̼o̼a̼n̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ồ̼i̼’̼ ̼-̼ ̼1̼
̼V̼â̼n̼ ̼D̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼a̼i̼ ̼D̼i̼ễ̼m̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼”̼H̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ắ̼n̼g̼”̼.̼

̼-̼ ̼C̼ó̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼x̼é̼t̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼v̼a̼i̼ ̼D̼i̼ễ̼m̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼h̼ắ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼n̼à̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼g̼ạ̼c̼h̼ ̼đ̼á̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ễ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼a̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼.̼

̼N̼g̼a̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ả̼n̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼D̼i̼ễ̼m̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼l̼ố̼i̼ ̼m̼ò̼n̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼ô̼n̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ề̼ ̼”̼c̼o̼n̼ ̼g̼i̼á̼p̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼1̼3̼”̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ý̼ ̼đ̼ồ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼,̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼k̼ị̼c̼h̼.̼ ̼

̼Đ̼ạ̼o̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼V̼ũ̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼K̼h̼o̼a̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼g̼i̼ỏ̼i̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼ư̼u̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼q̼u̼a̼y̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼g̼ẩ̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ó̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ò̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼.̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼ă̼n̼ ̼ý̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼D̼i̼ễ̼m̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼”̼đ̼ộ̼c̼”̼.̼

̼T̼ô̼i̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼a̼i̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼ấ̼n̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼à̼n̼ ̼ả̼n̼h̼,̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼k̼ị̼c̼h̼,̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼â̼u̼:̼ ̼”̼C̼ó̼ ̼b̼ộ̼t̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼g̼ộ̼t̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼h̼ồ̼”̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼ủ̼ ̼t̼à̼i̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼g̼h̼é̼t̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼.̼

̼-̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼,̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼k̼ị̼c̼h̼,̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼ỗ̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼a̼i̼ ̼D̼i̼ễ̼m̼ ̼L̼o̼a̼n̼?̼

̼K̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ả̼n̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼ỹ̼,̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼g̼ạ̼c̼h̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼m̼à̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼ý̼.̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼k̼ỹ̼ ̼l̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼i̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼y̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼r̼õ̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼,̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼k̼i̼a̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼r̼a̼ ̼s̼a̼o̼,̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼c̼â̼u̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼,̼ ̼n̼h̼ấ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼b̼ậ̼c̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ậ̼t̼.̼ ̼

̼Đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼y̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼h̼ầ̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼x̼á̼o̼ ̼t̼r̼ộ̼n̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼ỹ̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ẩ̼n̼ ̼t̼h̼ậ̼n̼.̼

̼T̼ô̼i̼ ̼t̼ự̼ ̼n̼h̼ủ̼,̼ ̼D̼i̼ễ̼m̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ố̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼m̼à̼u̼ ̼s̼ắ̼c̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼d̼ạ̼n̼g̼ ̼v̼a̼i̼ ̼m̼à̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼3̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼g̼h̼ề̼,̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ơ̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ỏ̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼ ̼V̼ớ̼i̼ ̼D̼i̼ễ̼m̼ ̼L̼o̼a̼n̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ơ̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼é̼t̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼V̼ề̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼h̼à̼i̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ẽ̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼,̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼à̼i̼ ̼v̼à̼ ̼b̼i̼.̼ ̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼p̼h̼i̼m̼,̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼h̼à̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ả̼ ̼đ̼o̼à̼n̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼c̼ụ̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼r̼a̼ ̼x̼e̼m̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼:̼ ̼’̼C̼h̼ị̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼e̼m̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼h̼ổ̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼k̼ỳ̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼e̼m̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼,̼ ̼e̼m̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼’̼.̼

̼-̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼,̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼h̼ẳ̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼s̼ẽ̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼i̼n̼h̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼?̼

̼T̼h̼ú̼ ̼t̼h̼ự̼c̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼a̼i̼ ̼D̼i̼ễ̼m̼ ̼L̼o̼a̼n̼,̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ễ̼,̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ù̼a̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼h̼ắ̼p̼ ̼t̼a̼y̼ ̼x̼i̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ộ̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼H̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼a̼i̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼V̼ũ̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼K̼h̼o̼a̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼5̼0̼%̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼e̼m̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼n̼a̼m̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ợ̼i̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼s̼ó̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼

T̼r̼ê̼n̼ ̼s̼â̼n̼ ̼k̼h̼ấ̼u̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼h̼ệ̼t̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼.̼ ̼V̼u̼i̼ ̼v̼ẻ̼ ̼m̼à̼ ̼s̼ố̼n̼g̼,̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼m̼u̼ố̼n̼,̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼V̼â̼n̼ ̼D̼u̼n̼g̼.̼.̼.̼

̼V̼â̼n̼ ̼D̼u̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼7̼5̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼.̼ ̼M̼ẹ̼ ̼l̼à̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼c̼a̼ ̼m̼ú̼a̼ ̼T̼â̼y̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼(̼s̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ả̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼k̼h̼u̼ ̼I̼)̼.̼ ̼N̼g̼à̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼é̼,̼ ̼V̼â̼n̼ ̼D̼u̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼ở̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼3̼-̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼g̼á̼i̼ ̼V̼â̼n̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼k̼ị̼c̼h̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼à̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼a̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼m̼à̼u̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼.̼

̼V̼â̼n̼ ̼D̼u̼n̼g̼ ̼k̼ể̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼v̼a̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼g̼á̼i̼.̼ ̼T̼í̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼m̼è̼ ̼n̼h̼e̼o̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼à̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼m̼á̼c̼h̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼e̼m̼.̼ ̼Đ̼ể̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼t̼i̼ê̼n̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼d̼â̼y̼ ̼d̼ạ̼i̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼à̼n̼h̼ ̼c̼â̼y̼ ̼n̼h̼ỏ̼,̼ ̼c̼o̼i̼ ̼l̼à̼ ̼g̼ậ̼y̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼,̼ ̼b̼a̼n̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼g̼á̼i̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼l̼à̼ ̼2̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ứ̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼c̼ô̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼.̼

̼V̼à̼o̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼2̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼V̼â̼n̼ ̼D̼u̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼Q̼u̼á̼n̼ ̼T̼h̼á̼n̼h̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ậ̼t̼ ̼q̼u̼á̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼V̼â̼n̼ ̼D̼u̼n̼g̼ ̼1̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼C̼ầ̼u̼ ̼-̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼ở̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼V̼â̼n̼ ̼D̼u̼n̼g̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼6̼m̼2̼,̼ ̼đ̼ủ̼ ̼k̼ê̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼n̼ấ̼u̼ ̼ă̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼g̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ỏ̼.̼

̼D̼ọ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ớ̼i̼,̼ ̼V̼â̼n̼ ̼D̼u̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼g̼á̼n̼h̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼t̼h̼ù̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼à̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼.̼ ̼G̼á̼n̼h̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼ự̼a̼ ̼n̼h̼ỏ̼,̼ ̼m̼à̼ ̼v̼à̼o̼ ̼h̼ẳ̼n̼ ̼t̼h̼ù̼n̼g̼ ̼t̼ô̼n̼ ̼t̼o̼ ̼đ̼ù̼n̼g̼.̼ ̼1̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼V̼â̼n̼ ̼D̼u̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼ấ̼u̼ ̼c̼ơ̼m̼,̼ ̼q̼u̼é̼t̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼d̼ọ̼n̼ ̼d̼ẹ̼p̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼:̼ ̼”̼C̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼ấ̼y̼ ̼b̼é̼ ̼t̼ý̼ ̼d̼ộ̼t̼ ̼n̼á̼t̼ ̼đ̼ủ̼ ̼c̼h̼ỗ̼,̼ ̼c̼ứ̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼b̼ể̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼n̼g̼ậ̼p̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼g̼ố̼i̼,̼ ̼n̼ồ̼i̼ ̼n̼i̼ê̼u̼,̼ ̼x̼o̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼ả̼o̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼l̼ề̼n̼h̼ ̼p̼h̼ề̼n̼h̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼à̼n̼h̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼n̼g̼ắ̼m̼ ̼c̼ả̼n̼h̼.̼.̼.̼ ̼l̼ụ̼t̼ ̼l̼ộ̼i̼,̼ ̼ô̼m̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼c̼ạ̼n̼.̼

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.