B̼ị̼ ̼c̼h̼ê̼ ̼V̼ú̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼đ̼ỉ̼a̼

Uncategorized

N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼s̼ố̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼1̼)̼.̼ ̼B̼à̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼(̼x̼ã̼ ̼Â̼n̼ ̼H̼ả̼o̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼Â̼n̼)̼.̼ ̼V̼ừ̼a̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼g̼õ̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ụ̼ ̼b̼à̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼g̼ậ̼y̼ ̼r̼a̼ ̼h̼ỏ̼i̼:̼ ̼“̼C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼á̼i̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼đ̼ấ̼y̼ ̼h̼ả̼?̼”̼.̼
̼T̼h̼ắ̼p̼ ̼n̼é̼n̼ ̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼,̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼í̼c̼h̼ ̼(̼7̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼â̼n̼)̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼d̼à̼i̼:̼ ̼“̼N̼g̼h̼ĩ̼ ̼m̼à̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼à̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼d̼ạ̼i̼ ̼d̼ộ̼t̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼i̼ễ̼u̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼á̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼v̼ú̼ ̼t̼ự̼a̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ỉ̼a̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ậ̼m̼ ̼b̼ú̼,̼ ̼s̼ữ̼a̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼ặ̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ả̼y̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼k̼h̼á̼c̼”̼.̼

C̼h̼ị̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼ú̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼s̼á̼u̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼V̼ạ̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼(̼x̼ã̼ ̼Â̼n̼ ̼H̼ả̼o̼ ̼T̼â̼y̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼Â̼n̼,̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼ô̼n̼g̼)̼.̼ ̼C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ú̼t̼,̼ ̼“̼h̼i̼ề̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼ấ̼t̼”̼,̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ă̼n̼.̼ ̼V̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼ê̼m̼ ̼đ̼ề̼m̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼à̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼d̼ạ̼i̼ ̼d̼ộ̼t̼ ̼q̼u̼y̼ê̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼.̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼,̼ ̼a̼n̼ ̼ủ̼i̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼ở̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼d̼â̼u̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼k̼ể̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼“̼c̼o̼n̼ ̼s̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ạ̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼ạ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼”̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼d̼ạ̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ẻ̼.̼

̼B̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼3̼k̼g̼,̼ ̼“̼m̼ẹ̼ ̼t̼r̼ò̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼u̼ô̼n̼g̼”̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼ú̼m̼ ̼v̼ú̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼ẻ̼ ̼n̼g̼a̼n̼g̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼t̼h̼ụ̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼“̼v̼ú̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼đ̼ỉ̼a̼”̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ở̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ầ̼m̼ ̼x̼ì̼:̼ ̼“̼V̼ú̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼đ̼ỉ̼a̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼s̼ữ̼a̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ú̼”̼.̼

N̼g̼â̼n̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼h̼o̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼e̼m̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼l̼ự̼a̼ ̼l̼ờ̼i̼:̼ ̼“̼B̼ữ̼a̼ ̼n̼a̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼s̼ữ̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼,̼ ̼m̼u̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼T̼h̼i̼ế̼u̼ ̼g̼ì̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ú̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼đ̼ỉ̼a̼ ̼m̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼h̼ọ̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼”̼.̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼g̼ì̼,̼ ̼ô̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ò̼n̼g̼.̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ã̼ ̼“̼n̼ó̼i̼ ̼n̼h̼ỏ̼”̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼a̼n̼ ̼ủ̼i̼ ̼v̼ợ̼.̼ ̼D̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ơ̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼s̼ữ̼a̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ú̼ ̼n̼h̼ờ̼.̼ ̼N̼g̼à̼y̼ ̼2̼2̼/̼1̼/̼2̼0̼0̼9̼ ̼(̼t̼ứ̼c̼ ̼2̼5̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼C̼h̼ạ̼p̼)̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ú̼,̼ ̼n̼ặ̼n̼ ̼s̼ữ̼a̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼.̼ ̼B̼é̼ ̼đ̼ó̼i̼ ̼s̼ữ̼a̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼.̼ ̼M̼a̼y̼ ̼ở̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼s̼ữ̼a̼ ̼d̼ồ̼i̼ ̼d̼à̼o̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ú̼ ̼n̼h̼ờ̼.̼

̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼q̼u̼ẩ̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼i̼ ̼h̼ọ̼a̼.̼

N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼ ̼b̼à̼ ̼T̼h̼í̼c̼h̼.̼ ̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼7̼h̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼2̼3̼/̼1̼,̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ợ̼ ̼m̼u̼a̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼ă̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼ấ̼u̼ ̼c̼h̼á̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼V̼ừ̼a̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼g̼ó̼c̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼b̼à̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼e̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼m̼á̼u̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼a̼y̼ ̼ô̼m̼ ̼c̼o̼n̼.̼

̼C̼h̼i̼ế̼c̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼q̼u̼ấ̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼2̼0̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼ư̼ớ̼t̼ ̼đ̼ẫ̼m̼ ̼m̼á̼u̼.̼ ̼B̼à̼ ̼T̼h̼í̼c̼h̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ă̼n̼g̼ ̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼B̼ồ̼n̼g̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼(̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼N̼h̼ơ̼n̼)̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼h̼o̼i̼ ̼t̼h̼ó̼p̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼

̼B̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼ự̼c̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼b̼ị̼ ̼r̼ạ̼c̼h̼ ̼s̼â̼u̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼.̼ ̼C̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼d̼o̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼m̼á̼u̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼ự̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼a̼y̼ ̼á̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼t̼i̼m̼.̼ ̼C̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼m̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼s̼ó̼t̼ ̼s̼a̼u̼ ̼p̼h̼ẫ̼u̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼.̼

C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼Â̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ự̼ ̼s̼á̼t̼.̼ ̼V̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼d̼a̼o̼ ̼r̼ạ̼c̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼C̼o̼n̼ ̼d̼a̼o̼ ̼r̼è̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼ọ̼t̼ ̼k̼h̼o̼a̼i̼ ̼m̼ì̼,̼ ̼d̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼m̼á̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼s̼ổ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼B̼à̼ ̼T̼h̼í̼c̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼a̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼à̼,̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼.̼

̼B̼à̼ ̼T̼h̼í̼c̼h̼ ̼b̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼u̼,̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼r̼ể̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼t̼a̼n̼g̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼ể̼ ̼b̼à̼ ̼ô̼m̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼s̼u̼y̼ ̼s̼ụ̼p̼,̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼.̼ ̼M̼ớ̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼m̼à̼ ̼s̼á̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ô̼i̼ ̼q̼u̼a̼.̼

̼N̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼4̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼ ̼“̼C̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼g̼i̼ã̼ ̼c̼õ̼i̼ ̼đ̼ờ̼i̼.̼ ̼C̼h̼á̼u̼ ̼N̼g̼a̼ ̼(̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼â̼n̼)̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼.̼ ̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼m̼ừ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ẹ̼ ̼m̼ớ̼i̼,̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼”̼,̼ ̼b̼à̼ ̼T̼h̼í̼c̼h̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼

T̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼â̼n̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼0̼)̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼v̼ề̼.̼ ̼B̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼ự̼:̼ ̼K̼h̼i̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼v̼à̼i̼ ̼s̼à̼o̼ ̼r̼u̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼r̼ồ̼n̼g̼ ̼d̼â̼u̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼t̼ằ̼m̼,̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼d̼ồ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼.̼

̼A̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ú̼c̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼q̼u̼ã̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ở̼ ̼v̼à̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ữ̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼

̼N̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼l̼ă̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼k̼h̼u̼ô̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼s̼ạ̼m̼ ̼đ̼e̼n̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ũ̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼u̼ô̼i̼ ̼á̼m̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼m̼ự̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ộ̼t̼,̼ ̼b̼ỏ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼b̼é̼ ̼b̼ỏ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼t̼ ̼s̼ữ̼a̼ ̼m̼ẹ̼.̼

M̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼7̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼ ̼B̼à̼ ̼r̼ư̼n̼g̼ ̼r̼ư̼n̼g̼:̼ ̼“̼N̼g̼à̼y̼ ̼ấ̼y̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼N̼g̼a̼ ̼(̼t̼ê̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼â̼n̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Ả̼n̼h̼)̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼h̼ả̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼T̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼,̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼ỡ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼d̼ạ̼i̼ ̼d̼ộ̼t̼ ̼m̼à̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼”̼.̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼k̼ế̼ ̼m̼ỉ̼m̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼ô̼m̼ ̼b̼é̼ ̼N̼g̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ò̼n̼g̼,̼ ̼m̼ộ̼c̼ ̼m̼ạ̼c̼:̼ ̼“̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼g̼à̼ ̼t̼r̼ố̼n̼g̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼ả̼n̼h̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼á̼m̼,̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼m̼ư̼ơ̼i̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼d̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼ợ̼.̼ ̼N̼a̼y̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼à̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼p̼h̼ụ̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼ ̼g̼i̼à̼”̼.̼

A̼n̼h̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼b̼ù̼i̼ ̼n̼g̼ù̼i̼:̼ ̼“̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼v̼ắ̼n̼g̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ẹ̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼t̼ủ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ự̼c̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼ấ̼y̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼ô̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ó̼c̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ự̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼…̼ ̼G̼i̼ờ̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼M̼ơ̼.̼ ̼V̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼d̼ù̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼r̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.