D̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼h̼í̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼B̼ả̼o̼

Uncategorized

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼G̼ạ̼o̼ ̼n̼ế̼p̼ ̼g̼ạ̼o̼ ̼t̼ẻ̼,̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼a̼i̼ ̼Ú̼t̼ ̼K̼h̼o̼a̼ ̼-̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼ú̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼V̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼b̼à̼ ̼M̼a̼i̼ ̼-̼ ̼d̼o̼ ̼M̼a̼i̼ ̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼v̼a̼i̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ộ̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ế̼n̼.̼

̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼M̼ỹ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼2̼7̼-̼2̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼a̼y̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼g̼ì̼.̼ ̼”̼V̼ừ̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼,̼ ̼m̼ở̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼x̼e̼m̼,̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼i̼n̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼.̼.̼.̼ ̼V̼â̼n̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼l̼ắ̼m̼”̼ ̼-̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼u̼ổ̼i̼ ̼T̼r̼ẻ̼ ̼O̼n̼l̼i̼n̼e̼.̼

̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼c̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼h̼í̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼G̼ạ̼o̼ ̼n̼ế̼p̼ ̼g̼ạ̼o̼ ̼t̼ẻ̼:̼ ̼A̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼2̼.̼
̼B̼ả̼o̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼m̼ế̼n̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼o̼a̼n̼ ̼n̼g̼o̼ã̼n̼,̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼F̼a̼n̼p̼a̼g̼e̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼

̼”̼B̼ả̼o̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼x̼i̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼S̼â̼n̼ ̼k̼h̼ấ̼u̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼p̼h̼ổ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼V̼â̼n̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼é̼ ̼l̼à̼m̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼ở̼ ̼s̼â̼n̼ ̼k̼h̼ấ̼u̼,̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼”̼ ̼-̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ê̼m̼.̼

̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼ở̼ ̼s̼â̼n̼ ̼k̼h̼ấ̼u̼,̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼v̼ở̼ ̼G̼á̼c̼ ̼c̼ũ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼a̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼ỏ̼.̼ ̼B̼ở̼i̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼B̼ả̼o̼,̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼v̼a̼i̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼G̼á̼c̼ ̼c̼ũ̼,̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼v̼a̼i̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼.̼ ̼D̼ù̼ ̼v̼a̼i̼ ̼n̼h̼ỏ̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼à̼n̼h̼ ̼s̼i̼ê̼n̼g̼ ̼n̼ă̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼h̼a̼n̼ ̼p̼h̼i̼ề̼n̼ ̼d̼ù̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼ệ̼t̼.̼ ̼V̼a̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼õ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼l̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼.̼

̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼:̼ ̼”̼L̼ị̼c̼h̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼ở̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼s̼á̼u̼,̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼ệ̼t̼,̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼l̼ê̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ỏ̼ ̼s̼ó̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼u̼ấ̼t̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼n̼à̼o̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼đ̼i̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼ở̼ ̼x̼a̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼V̼â̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼n̼ó̼ ̼l̼ắ̼m̼”̼.̼

̼”̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼h̼ứ̼a̼ ̼h̼ẹ̼n̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ổ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ố̼n̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼b̼ổ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼ố̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼.̼.̼.̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼q̼u̼á̼!̼”̼ ̼-̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼ ̼t̼i̼ế̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼à̼i̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼c̼h̼ớ̼m̼ ̼n̼ở̼.̼

̼C̼l̼i̼p̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼S̼o̼n̼g̼ ̼L̼a̼n̼g̼ ̼-̼ ̼N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼Y̼o̼u̼T̼u̼b̼e̼ ̼S̼o̼n̼g̼ ̼L̼a̼n̼g̼

̼T̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼L̼e̼o̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼-̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼S̼o̼n̼g̼ ̼L̼a̼n̼g̼ ̼-̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼B̼ả̼o̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼v̼i̼ế̼t̼:̼ ̼”̼T̼à̼i̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ụ̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ỏ̼a̼ ̼n̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼”̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼S̼o̼n̼g̼ ̼L̼a̼n̼g̼,̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼a̼i̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼B̼ỉ̼n̼h̼ ̼P̼h̼á̼t̼.̼ ̼Đ̼ạ̼o̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼L̼e̼o̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼c̼a̼s̼t̼i̼n̼g̼ ̼v̼a̼i̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼e̼m̼.̼

̼K̼h̼o̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼F̼a̼n̼p̼a̼g̼e̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼

̼C̼ò̼n̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼:̼ ̼”̼C̼o̼n̼ ̼ơ̼i̼!̼ ̼N̼g̼h̼e̼ ̼c̼h̼o̼á̼n̼g̼ ̼v̼á̼n̼g̼ ̼h̼o̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼n̼ã̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼!̼ ̼V̼a̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼M̼ặ̼t̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼u̼?̼ ̼Đ̼ú̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼p̼h̼i̼m̼.̼ ̼C̼o̼n̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼s̼a̼o̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼ ̼l̼ẽ̼o̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼2̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼C̼h̼à̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼ơ̼i̼!̼”̼.̼

̼B̼ả̼o̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ị̼p̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼M̼ặ̼t̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼u̼?̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼H̼ữ̼u̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼2̼5̼-̼2̼,̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼d̼u̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼V̼ũ̼n̼g̼ ̼T̼à̼u̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼ó̼n̼g̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼c̼u̼ố̼n̼ ̼t̼r̼ô̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ộ̼,̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼3̼ ̼e̼m̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼3̼ ̼e̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼1̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ộ̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼,̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼B̼ả̼o̼.̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼2̼7̼-̼2̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼h̼e̼ ̼c̼à̼o̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ờ̼.̼ ̼T̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼o̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼s̼ự̼.̼

̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼l̼ễ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼ ̼2̼8̼-̼2̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼8̼,̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼t̼á̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼t̼á̼n̼g̼ ̼Đ̼a̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼(̼B̼ì̼n̼h̼ ̼C̼h̼á̼n̼h̼,̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼)̼.̼

B̼ả̼o̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼a̼i̼ ̼K̼h̼o̼a̼,̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼ú̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼à̼ ̼M̼a̼i̼ ̼(̼N̼S̼N̼D̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼)̼.̼ ̼D̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼h̼í̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼ ̼c̼a̼o̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼b̼é̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼b̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼b̼ỉ̼n̼h̼,̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼l̼ý̼ ̼l̼ẽ̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ỏ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼.̼ ̼L̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼m̼ự̼c̼ ̼c̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼K̼h̼o̼a̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼g̼á̼i̼ ̼v̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼r̼ể̼.̼ ̼

̼K̼h̼o̼a̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼c̼á̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼v̼a̼i̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼n̼ố̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼N̼h̼â̼n̼ ̼(̼A̼n̼h̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼)̼ ̼v̼à̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼(̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼)̼.̼ ̼P̼h̼â̼n̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼K̼h̼o̼a̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼N̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼Đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼s̼ố̼t̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼


̼K̼h̼o̼a̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼c̼á̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼v̼a̼i̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼n̼ố̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼N̼h̼â̼n̼ ̼(̼A̼n̼h̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼)̼ ̼v̼à̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼(̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼)̼.̼ ̼P̼h̼â̼n̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼K̼h̼o̼a̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼N̼h̼â̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼s̼ố̼t̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼

̼B̼ả̼o̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼0̼3̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼s̼â̼n̼ ̼k̼h̼ấ̼u̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼.̼ ̼C̼ậ̼u̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼v̼a̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ở̼ ̼G̼ã̼ ̼t̼h̼ợ̼ ̼m̼a̼y̼,̼ ̼G̼á̼c̼ ̼c̼ũ̼,̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼h̼i̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ụ̼i̼,̼ ̼s̼i̼t̼c̼o̼m̼ ̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼u̼i̼ ̼n̼h̼ộ̼n̼.̼.̼.̼ ̼G̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼h̼í̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼v̼a̼i̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼B̼ỉ̼n̼h̼ ̼P̼h̼á̼t̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼S̼o̼n̼g̼ ̼L̼a̼n̼g̼.̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼n̼a̼m̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼h̼o̼a̼n̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼n̼g̼ắ̼n̼ ̼7̼ ̼F̼i̼l̼m̼ ̼F̼e̼s̼t̼ ̼(̼7̼F̼F̼)̼ ̼2016.

Kíp ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼G̼ạ̼o̼ ̼n̼ế̼p̼ ̼g̼ạ̼o̼ ̼t̼ẻ̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼ú̼c̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼v̼u̼i̼ ̼v̼ẻ̼ ̼v̼à̼ ̼í̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼b̼ấ̼m̼ ̼m̼á̼y̼,̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼V̼õ̼ ̼T̼h̼ạ̼c̼h̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼v̼a̼i̼ ̼K̼h̼o̼a̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼v̼ẻ̼ ̼h̼ồ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼e̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ộ̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼n̼g̼ắ̼n̼.̼

̼Ê̼k̼í̼p̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼’̼G̼ạ̼o̼ ̼n̼ế̼p̼ ̼g̼ạ̼o̼ ̼t̼ẻ̼’̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼ú̼c̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼v̼u̼i̼ ̼v̼ẻ̼ ̼v̼à̼ ̼í̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼b̼ấ̼m̼ ̼m̼á̼y̼,̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼V̼õ̼ ̼T̼h̼ạ̼c̼h̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼v̼a̼i̼ ̼K̼h̼o̼a̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼v̼ẻ̼ ̼h̼ồ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼e̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ộ̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼n̼g̼ắ̼n̼.̼

̼H̼à̼ ̼M̼i̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼v̼a̼i̼ ̼b̼é̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼h̼í̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼à̼n̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼G̼ạ̼o̼ ̼n̼ế̼p̼ ̼g̼ạ̼o̼ ̼t̼ẻ̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼é̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼ư̼ ̼v̼à̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼V̼õ̼ ̼T̼h̼ạ̼c̼h̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼-̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼A̼n̼h̼,̼ ̼H̼à̼ ̼M̼i̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼

̼H̼à̼ ̼M̼i̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼v̼a̼i̼ ̼b̼é̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼h̼í̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼à̼n̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼’̼G̼ạ̼o̼ ̼n̼ế̼p̼ ̼g̼ạ̼o̼ ̼t̼ẻ̼’̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼é̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼ư̼ ̼v̼à̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼V̼õ̼ ̼T̼h̼ạ̼c̼h̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼-̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼A̼n̼h̼,̼ ̼H̼à̼ ̼M̼i̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼B̼ô̼n̼g̼ ̼S̼e̼n̼ ̼V̼à̼n̼g̼ ̼2̼0̼1̼7̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼ữ̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼a̼i̼ ̼T̼i̼ể̼u̼ ̼L̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼’̼C̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼q̼u̼a̼’̼.̼

̼S̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼0̼8̼,̼ ̼H̼à̼ ̼M̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ở̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼’̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼’̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼Á̼n̼h̼.̼ ̼S̼a̼o̼ ̼n̼h̼í̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ộ̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼’̼L̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼’̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼a̼i̼ ̼T̼i̼ể̼u̼ ̼L̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼’̼C̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼q̼u̼a̼’̼,̼ ̼H̼à̼ ̼M̼i̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ộ̼ ̼p̼h̼i̼m̼,̼ ̼g̼a̼m̼e̼s̼h̼o̼w̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼.̼ ̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼’̼G̼ạ̼o̼ ̼n̼ế̼p̼ ̼g̼ạ̼o̼ ̼t̼ẻ̼’̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼é̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼’̼H̼o̼a̼ ̼n̼ở̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼m̼ù̼a̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼’̼ ̼v̼à̼ ̼’̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼B̼ơ̼’̼.̼

̼H̼a̼i̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼(̼L̼ê̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼)̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼d̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼h̼í̼ ̼D̼u̼y̼ ̼A̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼T̼ú̼.̼ ̼ ̼
̼H̼a̼i̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼(̼L̼ê̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼)̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼d̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼h̼í̼ ̼D̼u̼y̼ ̼A̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼T̼ú̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼.̼

̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼c̼h̼a̼ ̼ ̼
̼*̼B̼i̼ ̼v̼à̼ ̼B̼o̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼x̼a̼ ̼b̼ố̼

̼D̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼h̼í̼ ̼D̼u̼y̼ ̼A̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼a̼i̼ ̼b̼é̼ ̼B̼i̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼C̼ậ̼u̼ ̼b̼é̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼t̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼s̼à̼n̼g̼ ̼d̼ỗ̼ ̼d̼à̼n̼h̼,̼ ̼a̼n̼ ̼ủ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼ẹ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼v̼ì̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼

̼D̼u̼y̼ ̼A̼n̼h̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼0̼9̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼P̼ ̼H̼C̼M̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼t̼r̼ò̼n̼ ̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼D̼u̼y̼ ̼A̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼l̼ọ̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼x̼a̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼L̼ê̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼’̼V̼i̼t̼a̼m̼i̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼’̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼D̼u̼y̼ ̼A̼n̼h̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼p̼h̼i̼m̼:̼ ̼’̼B̼ả̼o̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼s̼i̼ê̼u̼ ̼q̼u̼ậ̼y̼’̼,̼ ̼’̼T̼i̼ê̼n̼ ̼n̼ữ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼i̼ê̼n̼g̼ ̼c̼ữ̼’̼,̼ ̼’̼L̼ộ̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼’̼,̼ ̼’̼C̼ạ̼m̼ ̼b̼ẫ̼y̼’̼,̼ ̼’̼K̼h̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼à̼’̼.̼.̼.̼ ̼Đ̼ạ̼o̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼V̼ũ̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼Đ̼ã̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼x̼é̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼D̼u̼y̼ ̼A̼n̼h̼:̼ ̼”̼C̼ậ̼u̼ ̼b̼é̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼ú̼c̼,̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼,̼ ̼l̼a̼n̼h̼ ̼l̼ẹ̼,̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼ý̼ ̼đ̼ồ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼.̼ ̼

D̼u̼y̼ ̼A̼n̼h̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼,̼ ̼k̼ĩ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼t̼ố̼t̼,̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼v̼à̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼ù̼n̼g̼ ̼n̼ổ̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼r̼à̼o̼.̼ ̼Ở̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼ó̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼s̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼ ̼l̼à̼ ̼b̼é̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼v̼à̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ợ̼i̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ả̼ ̼ê̼k̼í̼p̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ỡ̼ ̼n̼g̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼”̼.̼

̼V̼a̼i̼ ̼B̼o̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼L̼ê̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼i̼m̼,̼ ̼d̼o̼ ̼b̼é̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼T̼ú̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼C̼ậ̼u̼ ̼b̼é̼ ̼g̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼g̼ô̼ ̼n̼g̼h̼ê̼,̼ ̼h̼ồ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼õ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ẽ̼o̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼b̼ố̼.̼

̼D̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼h̼í̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼1̼,̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼5̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼g̼ắ̼n̼ ̼b̼ó̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼,̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼0̼0̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼v̼à̼ ̼M̼V̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼’̼M̼ặ̼t̼ ̼n̼ạ̼ ̼h̼o̼a̼ ̼h̼ồ̼n̼g̼’̼,̼ ̼’̼N̼g̼à̼y̼ ̼ấ̼y̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼y̼ê̼u̼’̼,̼ ̼’̼C̼ô̼ ̼B̼a̼ ̼S̼à̼i̼ ̼G̼ò̼n̼,̼ ̼’̼L̼ậ̼t̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼3̼’̼.̼.̼.̼ ̼C̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼N̼g̼o̼i̼s̼a̼o̼.̼n̼e̼t̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼T̼ú̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼c̼â̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼t̼ự̼ ̼h̼à̼o̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼s̼ắ̼c̼.̼ ̼

̼D̼ù̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼a̼i̼ ̼b̼é̼ ̼M̼i̼u̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼K̼i̼ệ̼t̼ ̼(̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼)̼ ̼v̼à̼ ̼H̼â̼n̼ ̼(̼T̼h̼ú̼y̼ ̼N̼g̼â̼n̼)̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼ấ̼n̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼g̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼d̼ễ̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼ă̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼l̼é̼m̼ ̼l̼ỉ̼n̼h̼.̼ ̼V̼a̼i̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼d̼o̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼é̼ ̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼C̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼M̼i̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼x̼a̼ ̼b̼ố̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼t̼i̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼e̼m̼ ̼t̼h̼ổ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼.̼

̼N̼g̼â̼n̼ ̼C̼h̼i̼ ̼l̼à̼ ̼g̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼h̼í̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼b̼é̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼s̼ố̼t̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼a̼i̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼a̼m̼e̼s̼h̼o̼w̼ ̼T̼i̼ế̼u̼ ̼l̼â̼m̼ ̼t̼ứ̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼n̼h̼í̼.̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼C̼h̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼’̼Ở̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼ắ̼n̼g̼’̼,̼ ̼’̼Đ̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼a̼ ̼b̼a̼o̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼m̼ư̼ơ̼i̼’̼.̼.̼.̼T̼ừ̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼C̼h̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ộ̼c̼ ̼l̼ộ̼ ̼đ̼a̼m̼ ̼m̼ê̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼T̼u̼ổ̼i̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼N̼h̼à̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼Q̼u̼ậ̼n̼ ̼1̼,̼ ̼T̼P̼ ̼H̼C̼M̼.̼

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.