N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼S̼i̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼

Uncategorized

N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼S̼i̼n̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼đ̼ủ̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼S̼i̼n̼ ̼l̼à̼ ̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼s̼ĩ̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼t̼â̼m̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼h̼i̼ệ̼p̼.̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼S̼i̼n̼ ̼l̼à̼ ̼t̼á̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼,̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼Đ̼ộ̼i̼ ̼s̼ă̼n̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼.̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼S̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼r̼o̼n̼g̼ ̼r̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼g̼ả̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼S̼à̼i̼ ̼G̼ò̼n̼.̼


̼Đ̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼4̼/̼2̼0̼1̼5̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼S̼i̼n̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼ở̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼v̼ắ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼B̼í̼c̼h̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼1̼3̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼T̼â̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼â̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼m̼ ̼b̼á̼m̼ ̼t̼h̼e̼o̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼S̼i̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼n̼a̼o̼ ̼n̼ú̼n̼g̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼ú̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼.̼ ̼D̼ù̼ ̼b̼ọ̼n̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼S̼i̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼H̼I̼V̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼d̼a̼o̼ ̼l̼a̼m̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼p̼h̼ơ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼H̼I̼V̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼N̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼Đ̼ớ̼i̼.̼ ̼H̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼a̼m̼e̼r̼a̼ ̼a̼n̼ ̼n̼i̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼d̼â̼n̼ ̼g̼h̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼á̼n̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼d̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼.̼


̼N̼g̼à̼y̼ ̼1̼6̼/̼8̼/̼2̼0̼1̼5̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼S̼i̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼i̼n̼h̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼”̼G̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ố̼”̼.̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼S̼i̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼,̼ ̼b̼a̼n̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼Đ̼ộ̼i̼ ̼s̼ă̼n̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼v̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼S̼i̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼s̼ợ̼ ̼h̼ã̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼u̼ố̼n̼g̼ ̼s̼ă̼n̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼,̼ ̼r̼ủ̼i̼ ̼r̼o̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼n̼o̼i̼ ̼g̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼k̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼S̼i̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ù̼m̼ ̼x̼u̼m̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼S̼i̼n̼h̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼(̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼ấ̼n̼ ̼H̼u̼y̼)̼ ̼m̼ư̼ợ̼n̼ ̼2̼,̼7̼5̼ ̼t̼ỉ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼”̼.̼ ̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼ấ̼n̼ ̼H̼u̼y̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼S̼i̼n̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼H̼a̼y̼ ̼v̼ụ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼C̼l̼i̼p̼ ̼s̼ă̼n̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼g̼i̼á̼n̼g̼ ̼”̼c̼ú̼ ̼đ̼ấ̼m̼ ̼n̼g̼à̼n̼ ̼c̼â̼n̼”̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼.̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼S̼i̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼.̼

̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼.̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼S̼i̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼.̼

T̼h̼e̼o̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ữ̼ ̼C̼E̼O̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼b̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼S̼i̼n̼ ̼l̼à̼ ̼a̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼M̼X̼H̼ ̼l̼à̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼v̼à̼ ̼Y̼o̼u̼T̼u̼b̼e̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼ọ̼ ̼b̼à̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼x̼i̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼b̼à̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼’̼l̼ê̼n̼ ̼s̼ó̼n̼g̼’̼.̼

̼’̼G̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼v̼à̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼l̼à̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼S̼i̼n̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼ù̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼s̼h̼o̼w̼b̼i̼z̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼D̼u̼y̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼…̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼S̼i̼n̼,̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼1̼ ̼b̼ó̼ ̼h̼o̼a̼,̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼k̼ỳ̼ ̼g̼i̼a̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼,̼ ̼q̼u̼a̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼D̼u̼y̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼k̼h̼o̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼y̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼h̼í̼ ̼T̼à̼i̼’̼,̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼ở̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼u̼y̼ệ̼n̼.̼ ̼

̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼b̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼s̼h̼o̼w̼b̼i̼z̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼’̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼g̼i̼a̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼’̼.̼.̼.̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼’̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼’̼ ̼b̼à̼ ̼’̼t̼h̼ử̼ ̼c̼o̼i̼’̼.̼

̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼S̼i̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼M̼X̼H̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼s̼ó̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼’̼đ̼ố̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼’̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼’̼t̼â̼m̼ ̼b̼ã̼o̼ ̼s̼a̼o̼ ̼k̼ê̼’̼ ̼2̼
̼B̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼á̼i̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼M̼X̼H̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼i̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼’̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼’̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼I̼n̼t̼e̼r̼n̼e̼t̼
̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼S̼i̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼’̼t̼r̼ả̼ ̼đ̼ũ̼a̼’̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼’̼b̼ó̼c̼ ̼m̼ẽ̼’̼ ̼b̼à̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼N̼a̼m̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼’̼đ̼á̼ ̼n̼h̼ẹ̼’̼ ̼2̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼ ̼’̼x̼ộ̼ ̼k̼h̼á̼m̼’̼.̼.̼.̼

̼T̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼S̼i̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼o̼x̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼L̼ò̼ ̼V̼ô̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ấ̼p̼ ̼ủ̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼t̼ầ̼n̼ ̼t̼ậ̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼g̼ó̼i̼ ̼t̼h̼ầ̼u̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼o̼x̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼.̼.̼

̼’̼Đ̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼l̼ậ̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼e̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼x̼e̼m̼’̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼S̼i̼n̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼.̼

̼B̼à̼i̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼k̼h̼i̼ ̼’̼b̼ó̼c̼ ̼m̼ẽ̼’̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼k̼ỳ̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼x̼á̼c̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼n̼à̼o̼,̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼S̼i̼n̼.̼ ̼

̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼S̼i̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼M̼X̼H̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼s̼ó̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼’̼đ̼ố̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼’̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼’̼t̼â̼m̼ ̼b̼ã̼o̼ ̼s̼a̼o̼ ̼k̼ê̼’̼ ̼3̼
̼C̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼S̼i̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼I̼n̼t̼e̼r̼n̼e̼t̼
̼N̼g̼a̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼à̼i̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼C̼Đ̼M̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼.̼ ̼

̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼g̼ạ̼i̼ ̼b̼u̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼m̼ỉ̼a̼ ̼m̼a̼i̼ ̼’̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼s̼ĩ̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ố̼’̼:̼ ̼’̼T̼h̼ế̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼i̼m̼ ̼r̼ồ̼i̼?̼ ̼A̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼ă̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼?̼ ̼R̼ồ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼ ̼A̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼ ̼C̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼h̼ả̼o̼ ̼q̼u̼á̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼ì̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼n̼h̼ỉ̼?̼’̼ ̼h̼a̼y̼ ̼’̼T̼o̼à̼n̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼x̼ằ̼n̼g̼ ̼b̼ậ̼y̼,̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼ ̼đ̼â̼u̼?̼’̼.̼.̼.̼

̼N̼ó̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼’̼t̼r̼ả̼ ̼đ̼ũ̼a̼’̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼S̼i̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼’̼t̼h̼a̼m̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼’̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼à̼i̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼t̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼’̼.̼.̼.̼G̼i̼ờ̼ ̼t̼ự̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼,̼ ̼d̼ĩ̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼a̼o̼ ̼l̼â̼u̼ ̼n̼a̼y̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ê̼n̼h̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼h̼a̼y̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼n̼g̼ò̼i̼ ̼b̼ú̼t̼ ̼t̼h̼ấ̼p̼ ̼k̼é̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼s̼ự̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼q̼u̼a̼n̼’̼.̼

̼B̼à̼i̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼’̼k̼h̼ị̼a̼’̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼’̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼x̼o̼á̼ ̼b̼à̼i̼’̼ ̼v̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼S̼i̼n̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼á̼p̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼’̼Q̼u̼â̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼b̼à̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼à̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼,̼ ̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼’̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼r̼õ̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼ ̼đ̼e̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼ ̼’̼b̼ù̼n̼g̼ ̼b̼i̼n̼h̼ ̼ồ̼n̼ ̼à̼o̼’̼ ̼n̼à̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼a̼o̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼’̼g̼i̼ấ̼c̼ ̼m̼ơ̼’̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼k̼ê̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼é̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼.̼

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.