M̼c̼ ̼D̼i̼ệ̼u̼ ̼L̼i̼n̼h̼

Uncategorized

N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼d̼ị̼u̼ ̼d̼ắ̼t̼ ̼D̼i̼ệ̼u̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼M̼C̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼V̼i̼e̼t̼N̼a̼m̼N̼e̼t̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼B̼ạ̼c̼h̼ ̼M̼a̼i̼.̼ ̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼l̼ễ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼ữ̼ ̼M̼C̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼N̼h̼à̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼l̼ễ̼ ̼s̼ố̼ ̼5̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼á̼n̼h̼ ̼T̼ô̼n̼g̼ ̼(̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼.̼

M̼C̼ ̼D̼i̼ệ̼u̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼4̼h̼3̼8̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼3̼/̼6̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼B̼ạ̼c̼h̼ ̼M̼a̼i̼.̼ ̼S̼ự̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼.̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼,̼ ̼M̼C̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼á̼ ̼Q̼u̼ý̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼-̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼m̼à̼ ̼M̼C̼ ̼D̼i̼ệ̼u̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼r̼â̼n̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼V̼i̼e̼t̼N̼a̼m̼N̼e̼t̼:̼ ̼”̼L̼i̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼ế̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ì̼n̼h̼”̼.̼
̼M̼C̼ ̼D̼i̼ệ̼u̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼x̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼k̼h̼i̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼a̼o̼.̼ ̼

̼”̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼s̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼o̼ẻ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼t̼r̼í̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼e̼m̼a̼i̼l̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼h̼a̼y̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼.̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼g̼o̼á̼i̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼í̼ ̼2̼1̼/̼6̼,̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼m̼ệ̼t̼ ̼l̼ắ̼m̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼ ̼l̼à̼ ̼m̼á̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼.̼

̼L̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼x̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼r̼ỡ̼.̼ ̼N̼ê̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼,̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼ ̼h̼a̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼x̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼s̼ợ̼i̼ ̼d̼â̼y̼ ̼c̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼t̼”̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼M̼C̼ ̼D̼i̼ệ̼u̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼

̼M̼C̼ ̼D̼i̼ệ̼u̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼.̼
̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼B̼L̼V̼ ̼Q̼u̼ý̼ ̼L̼o̼n̼g̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ì̼u̼ ̼d̼ắ̼t̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼M̼C̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼D̼i̼ệ̼u̼ ̼L̼i̼n̼h̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼a̼u̼.̼ ̼”̼L̼ú̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼M̼C̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼a̼o̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼a̼o̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼l̼à̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼ó̼,̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼c̼ứ̼ ̼t̼h̼ử̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼x̼e̼m̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼e̼m̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼s̼a̼y̼ ̼m̼ê̼.̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼M̼C̼ ̼’̼m̼á̼y̼ ̼n̼ó̼i̼’̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼â̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼h̼ề̼.̼ ̼

B̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼.̼ ̼H̼ơ̼n̼ ̼t̼h̼ế̼,̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼à̼i̼ ̼p̼h̼ỏ̼n̼g̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ộ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼ơ̼n̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼ò̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼í̼t̼ ̼a̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼d̼ì̼u̼ ̼d̼ắ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼”̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼M̼C̼ ̼D̼i̼ệ̼u̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼n̼ó̼i̼.̼ ̼

̼C̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼-̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼M̼C̼ ̼D̼i̼ệ̼u̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼ ̼s̼ự̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼ữ̼ ̼M̼C̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼V̼i̼e̼t̼N̼a̼m̼N̼e̼t̼:̼ ̼”̼C̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼v̼à̼i̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼i̼n̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼.̼ ̼M̼ớ̼i̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼B̼ạ̼c̼h̼ ̼M̼a̼i̼ ̼m̼à̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼ố̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼q̼u̼á̼.̼ ̼D̼ẫ̼u̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼k̼é̼o̼ ̼d̼à̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼n̼ó̼ ̼t̼à̼n̼ ̼p̼h̼á̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼q̼u̼á̼ ̼k̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼p̼.̼ ̼G̼i̼ờ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼ấ̼y̼”̼,̼ ̼

̼M̼C̼ ̼M̼ỹ̼ ̼L̼a̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼q̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼M̼C̼ ̼D̼i̼ệ̼u̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼ô̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼g̼h̼é̼p̼ ̼t̼u̼ỷ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼q̼u̼á̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼.̼ ̼”̼M̼ớ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼à̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼M̼C̼ ̼D̼i̼ệ̼u̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼â̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼ú̼t̼ ̼q̼u̼à̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼L̼i̼n̼h̼”̼,̼ ̼M̼C̼ ̼M̼ỹ̼ ̼L̼a̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼ ̼

̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼T̼r̼à̼ ̼M̼y̼ ̼-̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼c̼h̼ú̼t̼ ̼q̼u̼à̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼D̼i̼ệ̼u̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼M̼C̼ ̼M̼ỹ̼ ̼L̼a̼n̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼i̼ế̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼.̼ ̼B̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼a̼i̼ ̼h̼ế̼t̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼m̼á̼t̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼”̼T̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼g̼ì̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼q̼u̼á̼ ̼x̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼a̼o̼ ̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ơ̼ ̼d̼a̼n̼g̼ ̼d̼ở̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼i̼ế̼p̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼x̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼k̼i̼ế̼p̼ ̼n̼à̼y̼”̼,̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼T̼r̼à̼ ̼M̼y̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼.̼ ̼

̼M̼C̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼-̼ ̼C̼à̼ ̼p̼h̼ê̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼V̼T̼V̼:̼ ̼’̼’̼Đ̼ê̼m̼ ̼1̼2̼/̼6̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼ằ̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼c̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼.̼ ̼M̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼à̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼e̼m̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼k̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼e̼m̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼’̼’̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼7̼’̼’̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼e̼m̼.̼

̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼n̼ữ̼a̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼á̼ ̼m̼u̼ộ̼n̼.̼ ̼S̼ự̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ộ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼a̼n̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼,̼ ̼x̼i̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼s̼â̼u̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼e̼m̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼!̼’̼’̼.̼ ̼

̼M̼C̼ ̼D̼i̼ệ̼u̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼L̼ơ̼x̼ê̼m̼i̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼l̼y̼m̼p̼h̼o̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼m̼á̼u̼ ̼m̼ạ̼n̼ ̼t̼í̼n̼h̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼a̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼đ̼ộ̼ ̼á̼c̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ấ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ậ̼m̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼M̼C̼ ̼D̼i̼ệ̼u̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼đ̼ộ̼ ̼á̼c̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼a̼o̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼.̼ ̼

̼S̼u̼ố̼t̼ ̼2̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼M̼C̼ ̼D̼i̼ệ̼u̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼á̼c̼ ̼đ̼ồ̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼H̼u̼y̼ế̼t̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼-̼ ̼T̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼m̼á̼u̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼.̼ ̼C̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼v̼à̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼g̼h̼é̼p̼ ̼t̼u̼ỷ̼.̼

̼L̼ú̼c̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼M̼C̼ ̼D̼i̼ệ̼u̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼m̼ọ̼c̼ ̼r̼ă̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼d̼i̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼ã̼o̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼n̼h̼ứ̼c̼.̼ ̼S̼á̼n̼g̼ ̼1̼1̼/̼6̼ ̼n̼ữ̼ ̼M̼C̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼B̼ạ̼c̼h̼ ̼M̼a̼i̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼x̼ấ̼u̼.̼

̼L̼ú̼c̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼,̼ ̼D̼i̼ệ̼u̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼ ̼L̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼V̼T̼V̼c̼a̼b̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼D̼i̼ệ̼u̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼t̼i̼ề̼n̼,̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼M̼C̼ ̼D̼i̼ệ̼u̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼V̼i̼e̼t̼N̼a̼m̼N̼e̼t̼.̼

̼“̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼2̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼d̼ữ̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ê̼n̼h̼ ̼v̼ê̼n̼h̼ ̼l̼ắ̼m̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼o̼ẻ̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼ố̼m̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼ậ̼t̼ ̼g̼ì̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼h̼a̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ẩ̼n̼ ̼n̼g̼ứ̼a̼,̼ ̼d̼ị̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼i̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼d̼ị̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼m̼á̼u̼ ̼ở̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ư̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼è̼m̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼h̼ạ̼c̼h̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼ở̼ ̼c̼ổ̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼a̼u̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼ổ̼n̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼h̼á̼m̼,̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼H̼u̼y̼ế̼t̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼m̼á̼u̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼g̼ợ̼n̼ ̼g̼ợ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼h̼ừ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼r̼a̼.̼ ̼L̼à̼m̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼k̼e̼m̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼v̼u̼i̼ ̼v̼ẻ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼c̼ố̼c̼ ̼k̼e̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼.̼ ̼T̼h̼ậ̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼l̼u̼ô̼n̼,̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼l̼ạ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼á̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼”̼,̼ ̼M̼C̼ ̼D̼i̼ệ̼u̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼V̼i̼e̼t̼N̼a̼m̼N̼e̼t̼.̼

̼2̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼D̼i̼ệ̼u̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼â̼n̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼b̼ả̼o̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼g̼h̼ê̼ ̼g̼ớ̼m̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼ậ̼t̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ứ̼ ̼ổ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼,̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼ó̼.̼ ̼

̼M̼C̼ ̼D̼i̼ệ̼u̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼9̼1̼,̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼K̼i̼n̼h̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼-̼ ̼Đ̼H̼ ̼K̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼d̼â̼n̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼é̼n̼ ̼d̼u̼y̼ê̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼M̼C̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼a̼o̼,̼ ̼D̼i̼ệ̼u̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ử̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ĩ̼n̼h̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼h̼ó̼a̼,̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼r̼í̼,̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼.̼.̼.̼

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.