N̼g̼h̼ệ̼ ̼S̼ĩ̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼

Uncategorized

D̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼ư̼u̼ ̼ở̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼6̼0̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼1̼9̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼g̼ắ̼n̼ ̼b̼ó̼ ̼H̼ã̼n̼g̼ ̼P̼h̼i̼m̼ ̼t̼r̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼.̼

̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼k̼ể̼ ̼a̼n̼h̼ ̼b̼ù̼i̼ ̼n̼g̼ù̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼t̼ờ̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ố̼n̼g̼ ̼h̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼ắ̼n̼ ̼b̼ó̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼ã̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼0̼2̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼N̼h̼à̼ ̼h̼á̼t̼ ̼T̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼.̼ ̼”̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼á̼t̼,̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼p̼h̼i̼m̼,̼ ̼s̼â̼n̼ ̼k̼h̼ấ̼u̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼g̼i̼a̼i̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼o̼á̼i̼ ̼t̼r̼à̼o̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼i̼a̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼ả̼y̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼l̼á̼c̼ ̼đ̼á̼c̼ ̼b̼a̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼h̼ã̼n̼g̼,̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ớ̼t̼”̼,̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼Đ̼ầ̼u̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼0̼0̼,̼ ̼H̼ã̼n̼g̼ ̼P̼h̼i̼m̼ ̼t̼r̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼b̼a̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼a̼ ̼n̼ă̼m̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼k̼ý̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼,̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼đ̼ợ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼á̼c̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼.̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼”̼l̼í̼n̼h̼ ̼m̼ớ̼i̼”̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼p̼h̼ó̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼V̼u̼a̼ ̼b̼ã̼i̼ ̼r̼á̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼,̼ ̼V̼õ̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼N̼a̼m̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼.̼

̼T̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼ã̼n̼g̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ổ̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼6̼,̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼,̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼t̼h̼u̼ ̼m̼u̼a̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼d̼ứ̼t̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼t̼ồ̼n̼ ̼đ̼ọ̼n̼g̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼”̼M̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼ã̼n̼g̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ĩ̼u̼”̼.̼ ̼

B̼a̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼H̼ã̼n̼g̼ ̼P̼h̼i̼m̼ ̼t̼r̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼.̼ ̼H̼ô̼m̼ ̼1̼9̼/̼1̼0̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼g̼á̼t̼,̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼V̼â̼n̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼a̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼.̼

̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼d̼ù̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼k̼é̼o̼ ̼d̼à̼i̼,̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼d̼o̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼l̼ũ̼y̼,̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼d̼è̼ ̼x̼ẻ̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼H̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼è̼m̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼c̼o̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼o̼n̼l̼i̼n̼e̼.̼ ̼B̼ô̼m̼ ̼-̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼-̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼1̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼J̼a̼z̼z̼ ̼P̼i̼a̼n̼o̼ ̼(̼H̼ọ̼c̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Â̼m̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼)̼.̼ ̼

C̼ậ̼u̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼x̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼n̼g̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼c̼ụ̼c̼ ̼b̼ộ̼ ̼(̼A̼p̼e̼r̼t̼)̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼h̼ẹ̼p̼,̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼m̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼p̼h̼ẫ̼u̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼ở̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼a̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼B̼ô̼m̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼d̼ầ̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼.̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼ở̼ ̼A̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼k̼h̼á̼m̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼r̼ă̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼,̼ ̼p̼h̼ẫ̼u̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼m̼ỹ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼B̼ô̼m̼.̼

̼B̼u̼ổ̼i̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼,̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼9̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼g̼o̼á̼i̼.̼ ̼V̼i̼d̼e̼o̼:̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼C̼h̼u̼n̼g̼

̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼6̼1̼,̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼S̼â̼n̼ ̼k̼h̼ấ̼u̼ ̼Đ̼i̼ệ̼n̼ ̼ả̼n̼h̼,̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ổ̼i̼ ̼t̼ù̼ ̼v̼à̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼,̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼1̼2̼A̼ ̼4̼H̼.̼.̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼p̼h̼i̼m̼,̼ ̼T̼V̼C̼,̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼,̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼n̼g̼ắ̼n̼.̼.̼.̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼i̼ ̼p̼h̼í̼,̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼d̼à̼n̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ở̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼t̼à̼i̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼.̼

V̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼B̼ô̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼”̼r̼a̼ ̼đ̼i̼”̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼.̼ ̼L̼o̼ạ̼t̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼k̼h̼o̼ẻ̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼.̼

̼C̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼ô̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼ở̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼2̼0̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼1̼
̼C̼h̼â̼n̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼B̼ô̼m̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼k̼h̼o̼ẻ̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼2̼0̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼ô̼m̼:̼ ̼”̼T̼h̼a̼y̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼x̼i̼n̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼á̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼B̼ô̼m̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼o̼ẻ̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼g̼i̼ỏ̼i̼,̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼P̼i̼a̼n̼o̼ ̼J̼a̼z̼z̼ ̼H̼ọ̼c̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Â̼m̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼m̼ạ̼o̼”̼.̼

̼C̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼ô̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼ở̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼2̼0̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼2̼
̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼o̼e̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼B̼ô̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼d̼u̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼v̼ó̼c̼ ̼d̼á̼n̼g̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼c̼a̼o̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼.̼

̼C̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼ô̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼ở̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼2̼0̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼3̼
̼D̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼B̼ô̼m̼ ̼l̼à̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼ọ̼c̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Â̼m̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼o̼ ̼k̼h̼o̼á̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼a̼o̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼

̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼B̼ô̼m̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼n̼h̼ó̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼k̼h̼o̼ẻ̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼d̼u̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼ ̼N̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼7̼,̼ ̼b̼a̼n̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼H̼ọ̼c̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Â̼m̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼B̼ô̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼b̼ổ̼n̼g̼ ̼2̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼ọ̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼o̼p̼ ̼5̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼P̼i̼a̼n̼o̼ ̼J̼a̼z̼z̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼,̼ ̼B̼ô̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼2̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼ ̼Q̼u̼ý̼ ̼t̼ử̼ ̼n̼h̼à̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼4̼ ̼H̼ọ̼c̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Â̼m̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼.̼ ̼N̼a̼m̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼h̼ả̼y̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼.̼ ̼N̼a̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼,̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼ố̼t̼,̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼o̼p̼ ̼3̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼l̼ớ̼p̼.̼

̼C̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼ô̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼ở̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼2̼0̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼4̼
̼K̼h̼o̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼n̼a̼m̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼e̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼D̼ù̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼à̼i̼ ̼n̼ă̼n̼g̼.̼

̼B̼ô̼m̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼A̼n̼h̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼A̼p̼e̼r̼t̼ ̼(̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼x̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼n̼g̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼c̼ụ̼c̼ ̼b̼ộ̼,̼ ̼h̼ẹ̼p̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ở̼)̼ ̼h̼i̼ế̼m̼ ̼g̼ặ̼p̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼1̼5̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼n̼a̼m̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼.̼ ̼H̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ọ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼k̼h̼â̼m̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼,̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼p̼h̼ẫ̼u̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼ô̼m̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼ù̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼2̼ ̼n̼ă̼m̼.̼ ̼B̼ô̼m̼ ̼n̼h̼ổ̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼r̼ă̼n̼g̼ ̼h̼à̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼r̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼h̼á̼o̼ ̼n̼h̼u̼y̼ễ̼n̼,̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼.̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼ẫ̼u̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼m̼ỹ̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼ồ̼n̼g̼ ̼r̼ă̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼,̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼ó̼n̼ ̼t̼a̼y̼.̼

̼”̼M̼ộ̼t̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼B̼ô̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼d̼à̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ì̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼.̼ ̼B̼ô̼m̼ ̼v̼u̼i̼ ̼v̼à̼ ̼h̼á̼o̼ ̼h̼ứ̼c̼ ̼l̼ắ̼m̼.̼ ̼T̼h̼ú̼ ̼t̼h̼ự̼c̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼ơ̼n̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼-̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼J̼a̼z̼z̼ ̼-̼ ̼H̼ọ̼c̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Â̼m̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼B̼ô̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼b̼à̼i̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼l̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼o̼n̼l̼i̼n̼e̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼u̼y̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼.̼

̼B̼ô̼m̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼ô̼n̼ ̼l̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼i̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼5̼,̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼l̼ề̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼5̼/̼7̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼P̼i̼a̼n̼o̼ ̼J̼a̼z̼z̼.̼ ̼C̼o̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ú̼t̼ ̼c̼ă̼n̼g̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼h̼ố̼i̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼b̼à̼i̼ ̼v̼ở̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼,̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼0̼ ̼b̼à̼i̼”̼ ̼-̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼h̼ê̼m̼.̼

̼C̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼ô̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼ở̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼2̼0̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼5̼
̼N̼a̼m̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼1̼5̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼o̼ẻ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ẫ̼u̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼,̼ ̼n̼a̼m̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼b̼ả̼n̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼ ̼T̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼ô̼m̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼.̼ ̼Đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼ấ̼t̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ố̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼.̼

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.