ဟာသ လူ႐ႊင္ေတာ္ႀကီး ဦးမန္းဝင္း၏ ႐ုပ္အေလာင္း အား ေရေဝးသို႔ ပို႔ေဆာင္ရန္ ျပင္ဆင္ေနသည့္ ျမင္ကြင္း

ဦးမန္းဝင္း ၏ ႐ုပ္အေလာင္းအား နာေရးကူညီမႈအသင္း (ရန္ကုန္) မွ ဥကၠ႒ဦးေက်ာ္သူႏွင့္ အဖြဲ႕က ေရေဝးသို႔ ပို႔ေဆာင္ရန္ ျပင္ဆင္ေနသည့္ ျမင္ ကြင္း

ဦးမန္းဝင္း ၏ ႐ုပ္အေလာင္းအား နာေရးကူညီမႈအသင္း (ရန္ကုန္) မွ ဥကၠ႒ဦးေက်ာ္သူႏွင့္ အဖြဲ႕က ေရေဝးသို႔ ပို႔ေဆာင္ရန္ ျပင္ဆင္ေနသည့္ ျမင္ ကြင္း

ဦးမန္းဝင္း ၏ ႐ုပ္အေလာင္းအား နာေရးကူညီမႈအသင္း (ရန္ကုန္) မွ ဥကၠ႒ဦးေက်ာ္သူႏွင့္ အဖြဲ႕က ေရေဝးသို႔ ပို႔ေဆာင္ရန္ ျပင္ဆင္ေနသည့္ ျမင္ ကြင္း

ဦးမန္းဝင္း ၏ ႐ုပ္အေလာင္းအား နာေရးကူညီမႈအသင္း (ရန္ကုန္) မွ ဥကၠ႒ဦးေက်ာ္သူႏွင့္ အဖြဲ႕က ေရေဝးသို႔ ပို႔ေဆာင္ရန္ ျပင္ဆင္ေနသည့္ ျမင္ ကြင္း

 

ဦးမန္းဝင္း ၏ ႐ုပ္အေလာင္းအား နာေရးကူညီမႈအသင္း (ရန္ကုန္) မွ ဥကၠ႒ဦးေက်ာ္သူႏွင့္ အဖြဲ႕က ေရေဝးသို႔ ပို႔ေဆာင္ရန္ ျပင္ဆင္ေနသည့္ ျမင္ ကြင္း

 

ဦးမန္းဝင္း ၏ ႐ုပ္အေလာင္းအား နာေရးကူညီမႈအသင္း (ရန္ကုန္) မွ ဥကၠ႒ဦးေက်ာ္သူႏွင့္ အဖြဲ႕က ေရေဝးသို႔ ပို႔ေဆာင္ရန္ ျပင္ဆင္ေနသည့္ ျမင္ ကြင္း