ကားသမားျဖစ္ရတာလဲ မလြယ္လိုက္တာ ကေလးတမူးလမ္းမွာ ကားတစ္စီးေခ်ာင္းေရထဲျမဳတ္ေနတဲ႕ ရုပ္သံဖိုင္

မဂၤလာပါ စာဖတ္သူတို႔ခင္ဗ်ာ … ယခုအခ်ိန္တြင္ ကေလး တမူးဖက္သြားရင္ မဟာၿမိဳင္လမ္း မသြားၾကပဲနဲ႕ ဂန႔္ေဂါလမ္းဖက္ပဲ သြားၾကဖို႔ တိုက္တြန္းလိုက္ရပါတယ္

မျမိဳင္လမ္းဘက္မွာ မိုးရြာသြန္းမႈ႕ေႀကာင့္ ေတာင္က်ေခ်ာင္းေရက်ေနပါတယ္ … လမ္းလဲပ်က္ေနပါတယ္ေနာ္… ကားသမားႀကီးမ်ား ေဘးရန္ကင္းႀကပါေစ … လက္ရွိလမ္းအေျခေနကို ပံု ဗြီဒီယိုဖိုင္မ်ားမွာ ႀကည့္လိုက္ပါေတာ့

မဂၤလာပါ စာဖတ္သူတို႔ခင္ဗ်ာ … ယခုအခ်ိန္တြင္ ကေလး တမူးဖက္သြားရင္ မဟာၿမိဳင္လမ္း မသြားၾကပဲနဲ႕ ဂန႔္ေဂါလမ္းဖက္ပဲ သြားၾကဖို႔ တိုက္တြန္းလိုက္ရပါတယ္ မျမိဳင္လမ္းဘက္မွာ မိုးရြာသြန္းမႈ႕ေႀကာင့္ ေတာင္က်ေခ်ာင္းေရက်ေနပါတယ္ … လမ္းလဲပ်က္ေနပါတယ္ေနာ္… ကားသမားႀကီးမ်ား ေဘးရန္ကင္းႀကပါေစ … လက္ရွိလမ္းအေျခေနကို ပံု ဗြီဒီယိုဖိုင္မ်ားမွာ ႀကည့္လိုက္ပါေတာ့

မဂၤလာပါ စာဖတ္သူတို႔ခင္ဗ်ာ … ယခုအခ်ိန္တြင္ ကေလး တမူးဖက္သြားရင္ မဟာၿမိဳင္လမ္း မသြားၾကပဲနဲ႕ ဂန႔္ေဂါလမ္းဖက္ပဲ သြားၾကဖို႔ တိုက္တြန္းလိုက္ရပါတယ္ မျမိဳင္လမ္းဘက္မွာ မိုးရြာသြန္းမႈ႕ေႀကာင့္ ေတာင္က်ေခ်ာင္းေရက်ေနပါတယ္ … လမ္းလဲပ်က္ေနပါတယ္ေနာ္… ကားသမားႀကီးမ်ား ေဘးရန္ကင္းႀကပါေစ … လက္ရွိလမ္းအေျခေနကို ပံု ဗြီဒီယိုဖိုင္မ်ားမွာ ႀကည့္လိုက္ပါေတာ့

မဂၤလာပါ စာဖတ္သူတို႔ခင္ဗ်ာ … ယခုအခ်ိန္တြင္ ကေလး တမူးဖက္သြားရင္ မဟာၿမိဳင္လမ္း မသြားၾကပဲနဲ႕ ဂန႔္ေဂါလမ္းဖက္ပဲ သြားၾကဖို႔ တိုက္တြန္းလိုက္ရပါတယ္ မျမိဳင္လမ္းဘက္မွာ မိုးရြာသြန္းမႈ႕ေႀကာင့္ ေတာင္က်ေခ်ာင္းေရက်ေနပါတယ္ … လမ္းလဲပ်က္ေနပါတယ္ေနာ္… ကားသမားႀကီးမ်ား ေဘးရန္ကင္းႀကပါေစ … လက္ရွိလမ္းအေျခေနကို ပံု ဗြီဒီယိုဖိုင္မ်ားမွာ ႀကည့္လိုက္ပါေတာ့

မဂၤလာပါ စာဖတ္သူတို႔ခင္ဗ်ာ … ယခုအခ်ိန္တြင္ ကေလး တမူးဖက္သြားရင္ မဟာၿမိဳင္လမ္း မသြားၾကပဲနဲ႕ ဂန႔္ေဂါလမ္းဖက္ပဲ သြားၾကဖို႔ တိုက္တြန္းလိုက္ရပါတယ္ မျမိဳင္လမ္းဘက္မွာ မိုးရြာသြန္းမႈ႕ေႀကာင့္ ေတာင္က်ေခ်ာင္းေရက်ေနပါတယ္ … လမ္းလဲပ်က္ေနပါတယ္ေနာ္… ကားသမားႀကီးမ်ား ေဘးရန္ကင္းႀကပါေစ … လက္ရွိလမ္းအေျခေနကို ပံု ဗြီဒီယိုဖိုင္မ်ားမွာ ႀကည့္လိုက္ပါေတာ့

မဂၤလာပါ စာဖတ္သူတို႔ခင္ဗ်ာ … ယခုအခ်ိန္တြင္ ကေလး တမူးဖက္သြားရင္ မဟာၿမိဳင္လမ္း မသြားၾကပဲနဲ႕ ဂန႔္ေဂါလမ္းဖက္ပဲ သြားၾကဖို႔ တိုက္တြန္းလိုက္ရပါတယ္ မျမိဳင္လမ္းဘက္မွာ မိုးရြာသြန္းမႈ႕ေႀကာင့္ ေတာင္က်ေခ်ာင္းေရက်ေနပါတယ္ … လမ္းလဲပ်က္ေနပါတယ္ေနာ္… ကားသမားႀကီးမ်ား ေဘးရန္ကင္းႀကပါေစ … လက္ရွိလမ္းအေျခေနကို ပံု ဗြီဒီယိုဖိုင္မ်ားမွာ ႀကည့္လိုက္ပါေတာ့

မဂၤလာပါ စာဖတ္သူတို႔ခင္ဗ်ာ … ယခုအခ်ိန္တြင္ ကေလး တမူးဖက္သြားရင္ မဟာၿမိဳင္လမ္း မသြားၾကပဲနဲ႕ ဂန႔္ေဂါလမ္းဖက္ပဲ သြားၾကဖို႔ တိုက္တြန္းလိုက္ရပါတယ္ မျမိဳင္လမ္းဘက္မွာ မိုးရြာသြန္းမႈ႕ေႀကာင့္ ေတာင္က်ေခ်ာင္းေရက်ေနပါတယ္ … လမ္းလဲပ်က္ေနပါတယ္ေနာ္… ကားသမားႀကီးမ်ား ေဘးရန္ကင္းႀကပါေစ … လက္ရွိလမ္းအေျခေနကို ပံု ဗြီဒီယိုဖိုင္မ်ားမွာ ႀကည့္လိုက္ပါေတာ့

Source – Zin Min Oo