ကိုရီးယားပိုင္ဘဏ္တစ္ခုျဖစ္တဲ့ Shinhan Bank Yangon Branch ရဲ့ ဖယ္ရီကား အ ပ စ္ ခံ ရ ဦး ေခါ င္း တ ေယာ က္ထိ

ယေန႔ ၃၁.၃.၂၀၂၁ ညေနပိုင္းမွာ ကိုရီးယားပိုင္ဘဏ္တစ္ခုျဖစ္တဲ့ Shinhan Bank Yangon Branch ရဲ့ ဖယ္ရီကားကို စစ္ေကာင္စီက ပစ္ခတ္ခဲ့ပါတယ္။

ဦးခ်စ္ေမာင္လမ္း ဓႏုျဖဴေဒၚေစာရီထမင္းဆိုင္အနီးမွာ ျဖစ္ပြါးခဲ့။ Headshotနဲ႔ တေယာက္ထိ။ မစုစုၾကည္ဟု သိရ။

႐ုံးမတက္ေတာ့ ဖမ္း / ႐ုံးတက္ေတာ့ ပစ္ / နင္တို့က ဘာျဖစ္ခ်င္ေနတာလား…

ယေန႔ ၃၁.၃.၂၀၂၁ ညေနပိုင္းမွာ ကိုရီးယားပိုင္ဘဏ္တစ္ခုျဖစ္တဲ့ Shinhan Bank Yangon Branch ရဲ့ ဖယ္ရီကားကို စစ္ေကာင္စီက ပစ္ခတ္ခဲ့ပါတယ္။

ဦးခ်စ္ေမာင္လမ္း ဓႏုျဖဴေဒၚေစာရီထမင္းဆိုင္အနီးမွာ ျဖစ္ပြါးခဲ့။ Headshotနဲ႔ တေယာက္ထိ။ မစုစုၾကည္ဟု သိရ။

႐ုံးမတက္ေတာ့ ဖမ္း / ႐ုံးတက္ေတာ့ ပစ္ / နင္တို့က ဘာျဖစ္ခ်င္ေနတာလား…