ဟန္ပင္မေဆာင္ႏိုင္ေတာ့လို႕ ထုတ္ေျပာရတဲ႕အဆင့္ထိေရာက္လာေသာ တ ရု ပ္ ၏ ေသာက

ေရနံပိုက္လိုင္း ကိုဖ်က္ဆီးရန္ႏွင့္ တ႐ုတ္ဆန႔္က်င္ေရး လွုံ႔ေဆာ္မွုမ်ား၊ ေျမာက္ပိုင္းလက္နက္ကိုင္မ်ားေၾကာင့္ ပိုက္လိုင္း ထိခိုက္မည္ တ႐ုတ္အစိုးရ စိုးရိမ္ေန ပါတယ္

ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ဆႏၵျပမွုမ်ားျဖစ္ေပၚေနစဥ္ တ႐ုတ္-ျမန္မာေရနံပိုက္လိုင္းကို ဖ်က္ဆီးရန္ လွုံ႔ေဆာ္ မွုမ်ား၊ တ႐ုတ္ဆန႔္က်င္ေရးလွုံ႔ေဆာ္မွုမ်ား ေၾကာင့္ ေရနံႏွင့္သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ ပိုက္လိုင္းအေပၚ အႏၲရာယ္ျပဳလာနိုင္သည့္အျပင္ ေျမာက္ပိုင္းလက္နက္ကိုင္မ်ား၏အေနအထားေၾကာင့္

ထိခိုက္မွုမ်ားျဖစ္လာနိုင္သည့္အတြက္ တ႐ုတ္ဝန္ထမ္းမ်ား၏ လုံျခဳံေရးအတြက္ စိုးရိမ္ေၾကာင္း တ႐ုတ္နိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပင္ပလုံျခဳံေရးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွူးခ်ဳပ္ Mr. Bai Tianက ေျပာဆိုသည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၃ ရက္ေန႔ တ႐ုတ္ႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရအၾကား တ႐ုတ္စီမံကိန္းမ်ား၏ အႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္လုံျခဳံေရးဆိုင္ရာ ပူးတြဲအစည္းအေဝးတြင္ ၎က အထက္ပါအတိုင္း ေျပာဆိုလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

တ႐ုတ္နိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပင္ပလုံျခဳံေရးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွူးခ်ဳပ္ Mr. Bai Tian ျမန္မာ-တ႐ုတ္ ေရနံႏွင့္သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္းသည္ BRI ၏ အေရးႀကီးသည့္ အစိတ္အပိုင္းျဖစ္ၿပီး ႏွစ္နိုင္ငံလုံး၏ အက်ိဳးစီးပြားႏွင့္သက္ဆိုင္ပါေၾကာင္း၊

ယခုအေျခအေနတြင္ ပိုက္လိုင္းအေပၚ ျပႆနာရွာမွုမ်ားႏွင့္ေဝဖန္မွုမ်ား ျမင့္တက္လာေနပါေၾကာင္း၊ ပိုက္လိုင္းအား ဖ်က္ဆီးရန္ လွုံ႔ေဆာ္မွုမ်ားလည္းရွိေနၿပီး ပိုက္လိုင္းကုမၸဏီ႐ုံးခ်ဳပ္တြင္လည္း ဆႏၵျပမွု ၾကဳံေတြ႕ေနရေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

ဆက္လက္၍ ေရနံႏွင့္သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္းထိခိုက္ပါက ႏွစ္နိုင္ငံလုံးတြင္ ႀကီးမားသည့္ ဆုံးရွုံးမွုျဖစ္ေပၚေစနိုင္ၿပီး ျမန္မာနိုင္ငံ၏ နိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမွုအေပၚ ယုံၾကည္မွု ထိခိုက္ေစနိုင္ေၾကာင္း၊

လက္ရွိ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ဆႏၵျပမွုမ်ား ဆက္တိုက္ေတြ႕ျမင္ေနရၿပီး တ႐ုတ္ဆန႔္က်င္ေရး လွုံ႔ေဆာ္မ်ားေတြ႕ျမင္ေနရေၾကာင္း၊ ေရနံႏွင့္သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္းအေပၚ အႏၲရာယ္ျပဳလာနိုင္သည့္အျပင္

ျမန္မာနိုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္းလက္နက္ကိုင္မ်ား၏ အေနအထားေၾကာင့္ ထိခိုက္မွုမ်ား ျဖစ္လာနိုင္သည့္အတြက္ တ႐ုတ္ဝန္ထမ္းမ်ား၏ လုံျခဳံေရး စိုးရိမ္ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ရဲမွူးခ်ဳပ္ေအာင္ေဌးျမင့္က ကီလိုမီတာ ၈၀၀ ရွည္လ်ားသည္ပိုက္လိုင္း လုံျခဳံေရးအတြက္ ေရနံေျမ လုံျခဳံေရးရဲတပ္ဖြဲ႕ကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္စတင္၍ ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ရဲတပ္ဖြဲ႕အျပင္ တပ္မေတာ္ကပါ လုံျခဳံေရးပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္းေျပာဆိုသည္။

တ႐ုတ္နိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပင္ပလုံျခဳံေရးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွူးခ်ဳပ္ Mr. Bai Tian က ပိုက္လိုင္းတစ္ေလၽွာက္ စခန္း ၅၉ ခုတြင္ ျမန္မာလုံျခဳံေရးတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားက ေစာင့္ေရွာက္ေပးမွု အတြက္ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ေရနံေျမလုံျခဳံေရး တပ္ဖြဲ႕မ်ား ပိုမို ေစလႊတ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးေစလိုေၾကာင္း၊

မီဒီယာမ်ားတြင္ တ႐ုတ္နိုင္ငံႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားအေပၚ အျပဳသေဘာေဆာင္မွုမ်ားျဖစ္ေပၚေစရန္ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ေမၽွာ္လင့္ေၾကာင္း အပါအဝင္ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကို ေျပာဆိုခဲ့သည္။

အဆိုပါ ႏွစ္နိုင္ငံအစည္းအေဝးသို့ တ႐ုတ္ဘက္မွ တ႐ုတ္နိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပင္ပလုံျခဳံေရးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွူးခ်ဳပ္ Mr. Bai Tian ၊ မႏၲေလးမွ တ႐ုတ္ေကာင္စစ္ဝန္ Mr. Chen Chen ၊ ျမန္မာနိုင္ငံဆိုင္ရာ တ႐ုတ္သံအမတ္ႀကီး Mr. Chen Hai တို့တက္ေရာက္ၿပီး စစ္ေကာင္စီဘက္မွ

ေဒၚျမတ္သီတာေအး ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွူးခ်ဳပ္၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးဦးစီးဌာန၊ နိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ရဲမွူးခ်ဳပ္ေအာင္ေဌးျမင့္၊ ျမန္မာနိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕၊ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ေဒၚခင္နီလာစိုး၊

ညႊန္ၾကားေရးမွူး နိုင္ငံေရးရာ ဦးစီးဌာန၊ နိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ေဒၚျဖဴျဖဴစိုး၊ ညႊန္ၾကားေရးမွူး၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးဦးစီးဌာန နိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနတို့ တက္ေရာက္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

Tags: