အေမရိကန္သမၼတ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအတြက္ ရီပတ္ဗလစ္ကန္ပါတီမွ မဲဆြယ္ရာတြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကို တိုက္ခိုက္ရန္ဟူသည့္ အခ်က္ပါဝင္ေန

အေမရိကန္သမၼတ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအတြက္ ရီပတ္ဗလစ္ကန္ပါတီမွ မဲဆြယ္ရာတြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကို တိုက္ခိုက္ရန္ဟူသည့္ အခ်က္ပါဝင္ေန

အေမရိကန္သမၼတ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအတြက္ ရီပတ္ဗလစ္ကန္ပါတီက မဲဆြယ္စာမ်က္ႏွာတြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအား ပုတ္ခတ္တိုက္ခိုက္မည့္ လမ္း ေၾကာင္း သုံးခုတြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ဖုံးကြယ္မႈေၾကာင့္ ကပ္ေရာဂါ ျဖစ္ပြားျခင္း ၊ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ က တ႐ုတ္အေပၚ ေႏြးေထြး လြန္းျခင္း၊ ကပ္ေရာဂါျပန႔္ပြားမႈေၾကာင့္ ရီပတ္ဗလစ္ကန္ပါတီက တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအား ပိတ္ဆို႔ရန္ တြန္းအားေပးျခင္းမ်ား ပါရွိသည္ ဆို၏။

အဆိုပါ လမ္းၫႊန္ကို ဧၿပီ ၁၇ ရက္ ရက္စြဲျဖင့္ စာေရးသူ ရီပတ္ဗလစ္ကန္ပါတီ အႀကီးတန္း မဟာဗ်ဴဟာလမ္းၫႊန္ Brett O’Donnell၏ ႏိုင္ ငံေရးအတိုင္ ပင္ခံ ကုမၸဏီက ေရးသား ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာန ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဟြာခြၽမ္းရင္ကလည္း ၎၏ တြစ္တာ အေကာင့္တြင္ “ဇာတ္ၫႊန္ေကာင္းပဲ၊ ၾကည့္ၾကည့္ပါအုံး ”ဟူ၍ တုံ႔ျပန္ေျပာဆိုထားသည္။

ရန္သူ ဖန္တီးၿပီး ျပည္သူမ်ား၏ ေဒါသကို ဆြေပးျခင္းက ျဖစ္ႏိုင္ပါ့မလားဆိုသည္မွာ ေမးခြန္းထုတ္ရန္ပင္ျဖစ္ေလသည္။ ရီပတ္ဗလစ္ကန္ ပါတီ၏ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမဲဆြယ္ ဌာနက စာမ်က္ႏွာ ၅၇ မ်က္ႏွာပါ နည္းဗ်ဴဟာ လမ္းၫႊန္ခ်က္ကို သီးသန႔္ျဖန႔္ေဝ ခဲ့ရာ ထိုအထဲတြင္ တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံကို တိုက္ခိုက္ရန္ဟူသည့္အခ်က္မွာ အဓိက ေနရာမွ ပါဝင္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

စာမ်က္ႏွာ ၅၇ မ်က္ႏွာပါ ဗ်ဴဟာလမ္းၫႊန္ ခ်က္တြင္ ရီပတ္ဗလစ္ကန္ ပါတီ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအေနျဖင့္ တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံအား အပုတ္ခ် တိုက္ခိုက္ၿပီး ကပ္ေရာဂါအေရးကို ေျဖရွင္းသင့္ေၾကာင္း အႀကဳံျပဳခ်က္မ်ား ပါဝင္သည္။ ထို ဗ်ဴဟာလမ္းၫႊန္ခ်က္ကို အေမရိကန္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမဲဆြယ္စည္း႐ုံးေရးအဖြဲ႕ (NRSC ) က ထုတ္ေဝျခင္းျဖစ္သည္။

ရီပတ္ဗလစ္ကန္ ပါတီ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား အေနျဖင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ အား COVID-19 အေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တိုက္ ခိုက္ရန္ ထိုလမ္းၫႊန္ခ်က္တြင္ တိုက္တြန္းထားေၾကာင္း သိရသည္။

REF: Xinhua News